Hronološki registar propisa Visokog predstavnika za BiH objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2002. godini

OHR - VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
HRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2002. GODINI


"Službene novine Federacije BiH", broj 2/02 ( 21.01.2002.)
1. ODLUKA o smjenjivanju gospodina Ivana Mandića sa dužnosti načelnika gradske
    općine Mostar-Jugozapad (broj 135/02)(hrvatski jezik)

    ODLUKA o smjenjivanju gospodina Ivana Mandića sa funkcije načelnika gradske
     općine Mostar-Jugozapad (broj 135/02)(bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 6/02 ( 14.02.2002.)
2. ODLUKA broj 136/02 (hrvatski jezik)
    ODLUKA broj 136/02 (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 8/02 ( 28.02.2002.)
3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama
    povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima
    Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama komisije
    za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima
    Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 16 ( 28.04.2002.)
4. ODLUKA o izmjeni gore navedene Odluke kojom sam imenovao privremenog
    upravitelja Hercegovačke banke kako bi se produžio rok potpune ili djelimične
    blokade depozita i investicija od strane javnosti u Hercegovačku banku (Odluka broj
    144/02) (hrvatski jezik)

    ODLUKA o izmjeni gore navedene Odluke kojom sam imenovao privremenog
    upravnika Hercegovačke banke kako bi se produžio rok potpune ili djelimične
    blokade depozita i investicija od strane javnosti u Hercegovačku banku (Odluka broj
    144/02) (bosanski jezik)

5. ODLUKA o obustavljanju postupka imenovanja i produženja mandata sudaca i
    tužitelja do reorganizacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini (Odluka broj 145/02)
    (hrvatski jezik)

    ODLUKA o obustavljanju postupka imenovanja i produženja mandata sudijama i
    tužiocima do reorganizacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini (Odluka broj 145/02)
    (bosanski jezik)

6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka
    broj 149/02) (hrvatski jezik)

    ODLUKA o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka
    broj 149/02) (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 17/02 (09.05.2002.)
7.  ODLUKA o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
     ODLUKA o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
8.  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i
     Hercegovine (bosanski jezik)

     ZAKON o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
     ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i
     Hercegovine (hrvatski jezik)

     ZAKON o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 18/02 (17.05.2002.)
9. ODLUKA u korist policajaca iz reda manjinskih naroda kojom se njihovi imovinski
    zahtjevi izuzimaju od propisanog zahtjeva za kronološkim rješavanjem imovinskih
    zahtjeva u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (hrvatski jezik)

    ODLUKA u korist policajaca iz reda manjinskih naroda kojom se njihovi imovinski
    zahtjevi izuzimaju od propisanog zahtjeva za hronološkim rješavanjem imovinskih
    zahtjeva u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 19/02 (24.05.2002.)
10. ODLUKA o prestanku primjene Odluke Visokog predstavnika
      broj 128 od 4. decembra 2001. godine
     ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/01) (bosanski jezik)

     ODLUKA o prestanku primjene Odluke Visokog predstavnika
      broj 128 od 4. prosinca 2001. godine
     ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/01) (hrvatski jezik)

11. ODLUKA o osnivanju Komisija za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih
      ugovora o korištenju stana (bosanski jezik)

     ODLUKA o osnivanju Povjerenstava za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih
      ugovora o korištenju stana (hrvatski jezik)

12. UPUTSTVO o postupku kontrole zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o
      korištenju stana  (bosanski jezik)

     UPUTSTVO o postupku provjere zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o
      korištenju stana (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 20/02 (29.05.2002.)
13. ODLUKA o imenovanju sudaca i osnivanju Suda Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
      ODLUKA o imenovanju sudija i osnivanju Suda Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 22/02 (05.06.2002.)
14. ODLUKA o Amandmanima na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
      ODLUKA o Amandmanima na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine(bosanski jezik)
15. ODLUKA o donošenju Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Federacije
      Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ZAKON o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
      ODLUKA o donošenju Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Federacije
      Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
16. ODLUKA kojom se smjenjuje gospodin Davor Šilić sa položaja zamjenika ministra
      pravosuđa i uprave u Hercegovačko-neretvanskom kantonu - Odluka broj 181/02 (hrvatski jezik)

      ODLUKA kojom se smjenjuje gospodin Davor Šilić sa položaja zamjenika ministra
      pravosuđa i uprave u Hercegovačko-neretvanskom kantonu - Odluka broj 181/02 (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 23/02 (07.06.2002.)
17. ODLUKA kojom se proglašava Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i
      Hercegovine (Odluka broj 182/02) (bosanski jezik)
      ZAKON o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA kojom se proglašava Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i
      Hercegovine (Odluka broj 182/02) (hrvatski jezik)
      ZAKON o državnoj službi u ustanovama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

18. ODLUKA o postavljenju g. Jakoba Fincija na mjesto prvog rukovodioca Agencije za
      državnu službu (Odluka broj 183/02) (bosanski jezik)

      ODLUKA o postavljenju g. Jakoba Fincija na mjesto prvog rukovoditelja Agencije za
      državnu službu (Odluka broj 183/02) (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 24/02 (12.06.2002.)
19. ODLUKA broj 163/02 (hrvatski jezik)
      ZAKON o centru za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
      ODLUKA broj 163/02 (bosanski jezik)
      ZAKON o centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 25/02 (15.06.2002.)
20. ODLUKA kojom se proglašava Zakon o osnovama Javnog radio-televizijskog
      sistema i o Javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine

      ZAKON o osnovama javnog radio-televizijskog sistema i o javnom radio-televizijskom
      servisu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA kojom se proglašava Zakon o osnovama Javnog radio-televizijskog
      sustava i o Javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine

      ZAKON o osnovama javnog radio-televizijskog sustava i o javnom radio-televizijskom
      servisu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

21. ODLUKA kojom se proglašava Zakon o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine
      ZAKON o radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ODLUKA kojom se proglašava Zakon o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine
      ZAKON o radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
22. ODLUKA kojom se proglašava Zakon o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine
      ZAKON o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ODLUKA kojom se proglašava Zakon o odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine
      ZAKON o odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
23. ODLUKA kojom se proglašava Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine
      ZAKON o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ODLUKA kojom se proglašava Zakon o sukobu interesa u ustanovama vlasti Bosne i Hercegovine
      ZAKON o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
24. ODLUKA kojom se donosi Zakon o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u krivičnim
      stvarima između Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta
      Bosne i Hercegovine

      ZAKON o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u krivičnim stvarima između
      Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta
      Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA kojom se donosi Zakon o pravnoj pomoći i službenoj suradnji u kaznenim
      stvarima između Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta
      Bosne i Hercegovine

      ZAKON o pravnoj pomoći i službenoj suradnji u kaznenim stvarima između
      Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta
      Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 28/02 (03.07.2002.)
25. ODLUKA Visokog predstavnika kojom se smjenjuje gospodin Nikola Grabovac sa
      funkcije ministra financija FBiH (odluka broj1/2) (hrvatski jezik)

      ODLUKA Visokog predstavnika kojom se smjenjuje gospodin Nikola Grabovac sa
      funkcije ministra finansija FBiH (odluka broj1/2)(bosanski jezik)

26. ODLUKA Visokog predstavnika kojom se smjenjuje gospodin Kemal Terzić sa
      položaja načelnika općine Donji Vakuf (odluka broj 2/02) (hrvatski jezik)

      ODLUKA Visokog predstavnika kojom se smjenjuje gospodin Kemal Terzić sa
      položaja načelnika općine Donji Vakuf (odluka broj 2/02) (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 29/02 (04.07.2002.)
27. ODLUKA o donošenju Zakona o Visokom sudskom vijeću BiH (bosanski jezik)
     ZAKON o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (bosanski jezik)
     ODLUKA o donošenju Zakona o Visokom sudbenom vijeću BiH (hrvatski jezik)
     ZAKON o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 32/02 (16.07.2002.)
28. ODLUKA kojom se proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
      o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine
(hrvatski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici državljana
      Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA kojom se proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
      ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i
      Hercegovine (bosanski jezik)

29. ODLUKA kojom se proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
      centralnoj evidenciji i razmjeni podataka (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni
      podataka (hrvatski jezik)

      ODLUKA kojom se proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o centralnoj
      evidenciji i razmjeni podataka (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka
      (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH ", broj 33/02 (19.07.2002.)
30. ODLUKA o broju vijećnika Skupštine općine Žepče za općinske izbore u
      Žepču 2002. godine (bosanski jezik)

      ODLUKA o broju vijećnika Skupštine općine Žepče za općinske izbore u
      Žepču 2002. godine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 35/02 (29.07.2002.)
31. ODLUKA o postupku likvidacije koji će se primjeniti pri prestanku rada Javnog
      preduzeća Radio-televizija Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA o postupku likvidacije koji će se primjeniti pri prestanku rada Javnog
      poduzeća Radio-televizija Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

32. ODLUKA kojom se Ivan Brekalo privremeno udaljuje od vršenja funkcije sudije
      Općinskog suda u Širokom Brijegu (broj 6/02) (bosanski jezik)

      ODLUKA kojom se Ivan Brekalo privremeno udaljuje od vršenja funkcije
      predsjednika Općinskog suda u Širokom Brijegu (broj 6/02) (hrvatski jezik)

33. ODLUKA kojom se Marinko Katić privremeno udaljuje od vršenja funkcije
      predsjednika Općinskog suda u Čapljini (broj 7/02) (bosanski jezik)

      ODLUKA kojom se Marinko Katić privremeno udaljuje od vršenja funkcije
      predsjednika Općinskog suda u Čapljini (broj 7/02) (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 40/02 (21.08.2002.)
34. ODLUKA o korištenju kolektivnog , odnosno tranzitnih centara u Bosni i
      Hercegovini u cilju podsticanja postepenog i organiziranog povratka prognanika i
      raseljenih osoba (hrvatski jezik)

      ODLUKA o korištenju kolektivnog , odnosno tranzitnih centara u Bosni i
     Hercegovini u cilju podsticanja postepenog i organiziranog povratka izbjeglica i
     raseljenih lica (bosanski jezik)

35. DODATNA ODLUKA o specijalnom revizoru za Federaciju Bosne i Hercegovine
     (hrvatski jezik)

     DODATNA ODLUKA o specijalnom revizoru za Federaciju Bosne i Hercegovine
     (bosanski jezik)

36. ODLUKA o mandatu neovisnog pravosudnog povjerenstva (hrvatski jezik)
      ODLUKA o mandatu nezavisne pravosudne komisije (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 42/02 (03.09.2002.)
37. ODLUKA kojom se proglašava Zakon o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i
      Hercegovine (broj 19/02) (hrvatski jezik)

      ODLUKA kojom se proglašava Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i
      Hercegovine (broj 19/02) (bosanski jezik)

38. ODLUKA kojom se proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokome
      sudačkome i tužiteljskome vijeću Federacije Bosne i Hercegovine ,koji čini sastavni
      dio ove odluke (broj 30/02) (hrvatski jezik)

      ODLUKA kojom se proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom
      sudskom i tužilačkom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine, koji čini sastavni
      dio ove odluke (broj 30/02) (bosanski jezik)

39. ODLUKA kojom se donosi Zakona o federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i
      Hercegovine (broj 32/02) (hrvatski jezik)

      ODLUKA kojom se donosi Zakona o federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i
      Hercegovine (broj 32/02) (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 43/02 (04.09.2002.)
40. ODLUKA kojom se dodatno produžava važnost Odluke od 27. aprila 2000. godine
      do 31. marta 2003. godine (bosanski jezik)

      ODLUKA kojom se dodatno produljava važnost Odluke od 27. travnja 2000. godine
      do 31. ožujka 2003. godine (hrvatski jezik)

41. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudu Bosne i
      Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudu Bosne i
      Hercegovine (hrvatski jezik)

42. ODLUKA kojom se donosi Zakon o tužilaštvu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ODLUKA kojom se donosi Zakon o tužiteljstvu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
43. ODLUKA o imenovanju članova visokih sudskih i tužilačkih vijeća (bosanski jezik)
      ODLUKA o imenovanju članova visokih sudbenih i tužiteljskih vijeća (hrvatski jezik)
“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/02 (27.09.2002.)
44. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom
       sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

       ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom
       sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/02 (28.10.2002.)
45. ODLUKA o pokretanju ponovne procedure za imenovanje sudaca Ustavnog suda
       Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

       ODLUKA o pokretanju ponovne procedure za imenovanje sudija Ustavnog suda
       Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

46. ODLUKA o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
      ODLUKA o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
47. ODLUKA kojom se proglašava Zakon o imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine ,
       koji čini sastavni dio ove odluke (hrvatski jezik)

       ZAKON o imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
       ODLUKA kojom se proglašava Zakon o imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine ,
       koji čini sastavni dio ove odluke (bosanski jezik)

       ZAKON o imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
48. ODLUKA kojom se vrše izmjene i dopune Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
       Amandmani na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine LXVIII-LXXXVII (hrvatski jezik)
       ODLUKA kojom se vrše izmjene i dopune Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
       Amandmani na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine LXVIII-LXXXVII (bosanski jezik)
49. ODLUKA o imenovanju članova Neovisnog odbora za selekciju i nadzor iz Zakona o
       unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

       ODLUKA o imenovanju članova Nezavisnog odbora za selekciju i nadzor iz Zakona
       o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 58/02 (19.11.2002.)
50. ZAKON o imunitetu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
       ZAKON o imunitetu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
51. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Federacije Bosne i
       Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/98, 32/00 i 41/02)(hrvatski jezik)

       ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Federacije Bosne i
       Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/98, 32/00 i 41/02)(bosanski jezik)

52. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne
       i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 9/96, 27/98, 20/00 i 45/00)(hrvatski jezik)

       ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne
       i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 9/96, 27/98, 20/00 i 45/00) (bosanski jezik)

53. ZAKON o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
.      ZAKON o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
54. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Federacije Bosne i
       Hercegovine (hrvatski jezik)

       ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Federacije Bosne i
       Hercegovine (bosanski jezik)

55. ZAKON o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (hrvatski jezik)
       ZAKON o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (bosanski jezik)
56. ZAKON o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
       ZAKON o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
57. ODLUKA kojom se gosp. Munir Alibabić smjenjuje sa dužnosti direktora
       Obavještajno-sigurnosne službe Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

       ODLUKA kojom se gosp. Munir Alibabić smjenjuje sa dužnosti direktora
       Obavještajno-sigurnosne službe Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/02 ( 28.11.2002.)
58. ZAKON o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
.     ZAKON o registraciji pravnih osoba koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
59. Zakon o komunikacijama (bosanski jezik)
.     Zakon o komunikacijama (hrvatski jezik)
60. ZAKON o statistici Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
.     ZAKON o statistici Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
61. ZAKON o prestanku važenja Zakona o osiguranju depozita u Federaciji Bosne i
.     Hercegovine (bosanski jezik)

.     ZAKON o prestanku važenja Zakona o osiguranju depozita u Federaciji Bosne i
.     Hercegovine (hrvatski jezik)

62. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Centru za edukaciju sudija i tužilaca u
.     Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

.     ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Centru za edukaciju sudaca i tužitelja u
.     Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

63. ZAKON o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
.     ZAKON o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
64. ZAKON o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i
.     Hercegovine (bosanski jezik)

.     ZAKON o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Federacije Bosne i
.     Hercegovine (hrvatski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/02 (14.12.2002.)
65. ODLUKA kojom se proglašava Zakon o naknadnim izmjenama i dopunama
      Zakona o Visokom sudačkom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine , koji se
      nalazi u privitku kao sastavni dio ove odluke (hrvatski jezik)

      ZAKON o naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudačkom i
      tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ZAKON o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine
      (prečišćeni tekst) (hrvatski jezik)

      ODLUKA kojom se proglašava Zakon o naknadnim izmjenama i dopunama
      Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine , koji se
      nalazi u prilogu kao sastavni dio ove odluke (bosanski jezik)

      ZAKON o naknadnim izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i
      tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine
      (prečišćeni tekst) (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 65/02 ( 23.12.2002.)
66. ODLUKA kojom se donosi Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (bosanski jezik)
      ODLUKA kojom se donosi Proracun Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (hrvatski jezik)

67. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2003. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA kojom se donosi Zakon o izvršenju Proracuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2003. godinu (hrvatski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/02 (25.12.2002.)
68. ODLUKA kojom se smjenjuje gospodin Pero Markovic sa mjesta generalnog
      direktora poduzeca “Šume Herceg-Bosne” i zabranjuje mu se obnašanje svake
      službene , izborne ili imenovane javne dužnosti u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

      ODLUKA kojom se smjenjuje gospodin Pero Markovic sa mjesta generalnog
      direktora preduzeca “Šume Herceg-Bosne” i zabranjuje mu se vršenje svake
      službene , izborne ili imenovane javne dužnosti u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

69. ODLUKA o imenovanju novog clana Visokog sudskog i tužilackog vijeca Bosne
      i Hercegovine , Visokog sudskog i tužilackog vijeca Federacije Bosne i
      Hercegovine i Visokog sudskog i tužilackog savjeta Republike Srpske (hrvatski jezik)

      ODLUKA o imenovanju novog clana Visokog sudskog i tužilackog vijeca Bosne
      i Hercegovine , Visokog sudskog i tužilackog vijeca Federacije Bosne i
      Hercegovine i Visokog sudskog i tužilackog savjeta Republike Srpske (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 67/02 (28.12.2002.)
70. ODLUKA o izmjenama i dopunama strukture rashoda Regulatorne agencije za
      komunikacije za 2002. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA o izmjenama i dopunama strukture rashoda Regulatorne agencije za
      komunikacije za 2002. godinu (hrvatski jezik)