Cекретаријат

Генерални секретаријат Владе Федерације БиХ

Хамдије Чемерлића 2 , 
Сарајево
Телефон: + 387 33 556 615; 556 616; 556 617
Фаkc: + 387 33 667 269

sekretar@fbihvlada.gov.ba

Секретар Владе ФБиХ: мр. сци. Едита Калајџић

Рођена 1.10.1974. године

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Сарајеву 2003. године,
Стручни управни испит положила 2004. године,
Правосудни испит положила 2006. године,
Адвокатски испит положила 2016. године.
Магистрирала на Грађанској катедри Правног факултета Универзитета у Сарајеву 2015. године, а академске 2016/2017. године уписала докторски студиј на Грађанској катедри Правног факултета Универзитета у Сарајеву.

На пословима намјештеника била запослена у Окружном секретаријату за привреду Сарајево од 1993. до 1995.године, од 1995-1996. y Кабинету гувернера Кантона Сарајево, а од 1997. до 2003.године у Кабинету Премијера Федерације БиХ.

Након завршетка студија у периоду од 2003.-2009. године обављала послове стручног сарадника за правна питања у Уреду Премијера, вишег стручног сарадника за правна питања, стручног савјетника за координацију политика, а затим послове шефа Одсјека за координацију политика и институционалну сарадњу у Генералном секретаријату Владе ФБиХ.

Од априла 2009. до јануара 2012. године обављала послове помоћника секретара Владе Федерације БиХ, те истовремено обављала и послове в.д. директора Уреда премијера ФБиХ.

У октобру 2011.године именована за в.д. секретара, а у јануару 2012. године за секретара Владе ФБиХ.

Удата, мајка једног ђетета.

 

Секретаријат Владе Федерације БиХ

Дјелокруг:

Генерални секретаријат врши стручне послове за потребе Владе Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада), радних тијела Владе, премијера/предсједника Владе Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: премијер), замјеника премијера и чланова Владе, који се односе на:

 • организацију сједница Владе и радних тијела Владе;
 • припремање материјала на захтјев Владе, Премијера и замјенике Премијера;
 • координацију припреме приједлога, усвајање и надзор над имплементацијом програма рада Владе за мандатни период и годишњих оперативних планова рада Владе;
 • праћење извршавања програма рада Владе и обавеза Владе по закључцима Парламента Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Парламент Федерације);
 • координацију израде извјештаја и анализа које се односе на имплементацију активности у вези са извршавањем програма рада Владе;
 • израду и праћење извршавања закључака Владе;
 • израду и праћење извршавања рјешења и других аката у вези са радом радних тијела Владе, као и кадровским пословирна из надлежности Владе (именовања, постављења, разрјешења и други послови из надлежности Владе);
 • обезбјеђење стручних и организационих основа за увођење методологије анализе утицаја прописа;
 • координацију сарадње федералних министарстава и других федералних органа управе и федералних управних организација, као и организација које врше јавна овлаштења са пословном заједницом и цивилним друштвом, ради провођења процедура анализе утицаја прописа;
 • успостављање и вођење електронског регистра административних поступака у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Електронски регистар);
 • координацију сарадње Владе са организацијама цивилног друштва;
 • обезбјеђење документационих материјала и података од значаја за рад Владе, премијера, замјеника премијера и чланова Владе;
 • успостављање сарадње и координације рада између институција Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) и надлежних одјела Владе Брчко Дистрикта и других институција Брчко Дистрикта;
  1. праћење реализације пројеката који се односе на информациони систем Владе: координација и помагање развоја е-Управе у федералним органима управе, а посебно: изградњу, развијање, одржавање и надзирање инфраструктуре интероперабилности, попут: библиотека докумената интероперабилности, репозиторија пословних процеса, метарјечника и рјечника података, библиотеке HML (Exstensible Markup Language - проширени означени језик), шема докумената, сервисне сабирнице јавне управе, PKI инфраструктуре (Public Key Infrastructure - инфраструктура јавних кључева), каталога јавних регистара и електроничких услуга, портала добрих е-пракси;
  2. пружање техничке, стручне и административне помоћи Координацији за интероперабилност и мјерење успјешности примјене интероперабилности;
  3. израду годишњих оперативних планова за провођење дугорочних проведбених планова интероперабилности;
  4. објављивање релевантних стандарда, препорука и архитектура у складу са важећим правним прописима;
  5. пружање стручне помоћи институцијама у припреми пројеката, изради правилника, припреми тендерске документације и дизајну рјешења, уз кориштење стандарда и препорука Оквира интероперабилности;
  6. имплементацију пројеката развоја и примјене типских споразума и протокола за интероперабилност;
  7. учествовање у одржавању Оквира интероперабилности;
  8. анализу, стандардизацију и унапређење информација и услуга које пружају федерални органи путем web-a;
  9. промовисање и увођење софтвера заснованог на отвореном коду;
  10. стручну подршку за одржавање Оквира интероперабилности и властитих специфичности (процесне, семантичке, техничке) за институције Владе, праћење развоја електронских услуга, електронских јавних регистара и примјене интероперабилности;
  11. праћење примјене Водиља и стандарда за архитектуру система и развој апликација у органима и институцијама Федерације приликом изградње нових или надоградње постојећих информационих система, те приликом успоставе нових електронских услуга и електронске размјене података и приликом изградње нових или надоградње постојећих електронских јавних регистара и припадајуће електронске размјене података;
  12. објављивање најбоље праксе на одговарајућем порталу (мјерење успјешности примјене електронских јавних услуга);
  13. примјењивање "benchmarking" методе, односно модела, те препоручивање кориштења модела Статистичке канцеларије Европске уније, (Statistical Office of the European Communities-EUROSTAT), односно модела других општих управа Европске комисије (Directorate General - DG);
  14. предлагање и координацију израде и увођења информатичких пројеката који укључују више органа;
 • информатичку подршку у кориштењу заједничких информатичких пројеката;
 • припрема и провођење уговора из области информатике;
 • информатичку подршку корисницима информационог система Владе;
 • израду видео презентација и техничка подршка презентацијама;
 • непосредно превођење и осигуравање превођења писаних текстова на стране и са страних језика;
 • стручне послове у вези са објављивањем прописа и других аката у "Службеним новинама Федерације БиХ";
 • лекторисање прописа и других аката за потребе премијера, замјеника премијера и Генералног секретаријата;
 • административно-техничке и оперативно-техничке послове, уколико вршење тих послова није организовано на други начин, и
 • друге послове које утврди Влада.

 

Послови и задаци из надлежности Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине врше се у оквиру основних и унутрашњих организационих јединица и самосталних извршиоца.

У саставу Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине су:

Уред премијера Федерације Босне и Херцеговине је посебна организациона јединица Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине која врши стручне и друге послове у вези са остваривањем функције премијера Федерације Босне и Херцеговине.

Директор Уреда премијера Федерације Босне и Херцеговине руководи радом Уреда премијера Федерације Босне и Херцеговине.

  • Директор Уреда премијера Федерације Босне и Херцеговине:
Сеад Лисак
   Телефон:
 033/650-457

Уред Координатора Владе Федерације Босне и Херцеговине за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине врши стручне и друге послове којима се осигурава да се активностима Владе Федерације Босне и Херцеговине у потпуности поштују Коначна одлука Арбитражног трибунала за спор у вези са међуентитетском линијом разграничења у области Брчког и Амандман И на Устав Босне и Херцеговине.

 • Координатор Уреда Владе Федерације Босне и Херцеговине за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине

Генералним секретаријатом Владе Федерације Босне и Херцеговине руководи секретар Владе Федерације Босне и Херцеговине који има више помоћника основних организационих јединица:

 • Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за припрему сједница Владе и радних тијела Владе, закључака Владе и институционалну сарадњу

  Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за координацију политика 


  Телефон: 033/ 656-679

 • Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за координацију послова деташираних уреда Генералног секретаријата 

  Дијана Смаилагић
  Телефон: 033/ 556-726


 • Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за правне и опће послове: 

  Азра Алкалај
  Телефон: 033/ 212–405


 • Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за материјално-финансијско пословање:

  Даница Гогалић
  Телефон: 033/ 204-006


 • Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за информатику: 

  Хасмир Селимовић
  Телефон: 033/ 212-875