Cекретаријат

Секретарка Владе ФБиХ: др.сци. Едита Калајџић

Генерални секретаријат Владе Федерације БиХ

Хамдије Чемерлића 2, Сарајево
Телефон: +387 33 556-615; 556-616; 556-617
Факс: +387 33 667-269

Секретаркa Владе ФБиХ: др. сци. Едита Калајџић

Биографија

Рођена 1.10.1974. године у Вишеграду.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Сарајеву 2003. године,.
Стручни управни испит положила 2004. године.
Правосудни испит положила 2006. године.
Адвокатски испит положила 2016. године.
Магистрирала на Грађанској катедри Правног факултета Универзитета у Сарајеву 2015. године.
Докторирала на Грађанској катедри Правног факултета Универзитета у Сарајеву 04.09.2023. године и тиме стекла звање доктора правних наука.


На пословима намјештеника била запослена у Окружном секретаријату за привреду Сарајево од 1993. до 1995.године, од 1995-1996. y Кабинету гувернера Кантона Сарајево, а од 1997. до 2003.године у Кабинету Премијера Федерације БиХ.

Након завршетка студија у периоду од 2003.-2009. године обављала послове стручног сарадника за правна питања у Уреду Премијера, вишег стручног сарадника за правна питања, стручног савјетника за координацију политика, а затим послове шефа Одсјека за координацију политика и институционалну сарадњу у Генералном секретаријату Владе ФБиХ.

Од априла 2009. до октобра 2011. године обављала послове помоћника секретара Владе Федерације БиХ, те истовремено обављала и послове в.д. директора Уреда премијера ФБиХ.

У октобру 2011.године именована за в.д. секретара, а у јануару 2012. године за секретара Владе ФБиХ.

Удата, мајка једног ђетета.

 


Секретаријат Владе Федерације БиХ

Дјелокруг:

Генерални секретаријат врши стручне послове за потребе Владе Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада), радних тијела Владе, премијера/предсједника Владе (у даљем тексту: премијер), замјеника премијера и чланова Владе, који се односе на:

- организацију сједница Владе и радних тијела Владе;

- припремање материјала на захтјев Владе, премијера и замјеника премијера;

- осигуравање документационих материјала и података од значаја за рад Владе, премијера, замјеника премијера и чланова Владе;

- успостављање сарадње и координације рада између институција Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерације) и надлежних одјела Владе Брчко Дистрикта и других институција Брчко Дистрикта;

- послове управљања информационим системом Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине;

- непосредно превођење и осигуравање превођења писаних текстова на стране и са страних језика за потребе премијера, замјеника премијера и Генералног секретаријата;

- стручне послове у вези са објављивањем прописа и других аката у „Службеним новинама Федерације БиХ";

- лекторирање прописа и других аката за потребе премијера, замјеника премијера и Генералног секретаријата;

- послове координације корпоративног надзора, односно корпоративног управљања над привредним друштвима са учешћем државног капитала Федерације, као и успостављања централизованог прикупљања и обраде информација о друштвима са учешћем државног капитала за потребе Владе;

- административно-техничке и оперативно-техничке послове, уколико вршење тих послова није организовано на други начин и

- друге послове које утврди Влада

Послови и задаци из надлежности Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине врше се у оквиру основних и унутрашњих организационих јединица и самосталних извршиоца.

У саставу Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине су:

Уред премијера Федерације Босне и Херцеговине је посебна организациона јединица Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине која врши стручне и друге послове у вези са остваривањем функције премијера Федерације Босне и Херцеговине.

Директор Уреда премијера Федерације Босне и Херцеговине руководи радом Уреда премијера Федерације Босне и Херцеговине.

  • Директор Уреда премијера Федерације Босне и Херцеговине

Аријана Хусеиновић Ајановић

Телефон: 033/650-457

Генералним секретаријатом Владе Федерације Босне и Херцеговине руководи секретар Владе Федерације Босне и Херцеговине који има више помоћника основних организационих јединица:

  • Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за припрему сједница Владе и радних тијела Владе, закључке Владе и институционалну сарадњу

·  Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за координацију политика и послова деташираних уреда Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине:

Дијана Смаилагић

Телефон: 033/667-271

  • Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за правне и опће послове:

Оља Ловриновић

Телефон: 033/204-491

  • Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за материјално-финансијске послове:

Алма Бунар

Телефон: 033/204-006

  • Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за информатику:

         Менсура Хасифић Беглеровић

         Телефон: 033/212-875


Адреса електронске поште за примање аката: pisarnica@fbihvlada.gov.ba