Хронолошки регистар рјешења објављених у "Службеним новинама ФБиХ" у 2022. години

«Службене новине Федерације БиХ», број 10/22 /9.2.2022./

1.            РЈЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.П. "Филмски Центар Сарајево" д.о.о.

2.            РЈЕШЕЊЕ о постављењу директора Федералног завода за геологију

3.            РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за избор кандидата за предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.П. "Филмски центар Сарајево", д.о.о.

4.            РЈЕШЕЊЕ о именовању представника Владе Федерације Босне и Херцеговине у Преговарачком тиму Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 4/22 /14.1.2022./

5.            РЈЕШЕЊЕ о номинирању члана Комисије за сузбијање злоупотребе опојних дрога

6.            РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Комисије за административна питања

«Службене новине Федерације БиХ», број 5/22 /21.1.2022./

7.            РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1136/2021

8.            РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1136-1/2021

9.            РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1136-2/2021

10.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1136-3/2021

11.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1136-4/2021

12.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1136-5/2021

13.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1224/2021

14.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1224-1/2021

«Службене новине Федерације БиХ», број 6/22 /28.1.2022./

15.         РЈЕШЕЊЕ о овлаштењу за у чешће, с правом гласа у раду конференције за област здравства у Босни и Херцеговини

16.         РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за утврђивање приједлога кандидата за чланове Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

17.         РЈЕШЕЊЕ број 03-13-1225/2020

18.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1250/2021

19.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1250-1/2021

«Службене новине Федерације БиХ», број 7/22 /2.2.2022./

20.         РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Интерресорне радне групе за израду анализе успостављања Агенције за безбједност саобраћаја ФБиХ

21.         РЈЕШЕЊЕ о измјенама Рјешења о именовању радне групе за израду елабората о

набавци летјелица за заштиту и спашавање, неопходним условима за логистичку

подршку, организацију, финансирање и друга питања од значаја за успостављање,

функционисање и употребу зрачних снага за гашење пожара и друге задатке заштите и

спашавања

«Службене новине Федерације БиХ», број 10/22 /9.2.2022./

22.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Радне групе за израду методологије припадности и расподјеле јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине

23.         РЈЕШЕЊЕ о приједлогу за именовање чланова Државне регулаторне комисије за електричну енергију из Федерације Босне и Херцеговине

24.         РЈЕШЕЊЕ о приједлогу за именовање члана Архивског вијећа Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 11/22 /11.2.2022./

25.         РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за расходовање сталних средстава и ситног инвентара Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 12/22 /16.2.2022./

26.         РЈЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

27.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Радне групе за израду Нацрта закона о измјенама и

допунама Закона о плаћама и накнадама у органима власти Федерације Босне и

Херцеговине и Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о плаћама и накнадама

полицијских службеника Федерације Босне и Херцеговине

28.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1379/2021

«Службене новине Федерације БиХ», број 14/22 /23.2.2022./

29.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-545/2021

30.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-545-1/2021

«Службене новине Федерације БиХ», број 16/22 /2.3.2022./

31.         РЈЕШЕЊЕ о именовању представника Владе Федерације Босне и Херцеговине у заједничка тијела за провођење билатералних споразума о економској и трговинској сарадњи

«Службене новине Федерације БиХ», број 17/22 /4.3.2022./

32.         РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Радне групе за израду Нацрта закона

о измјенама и допунама Закона о плаћама и накнадама у органима власти Федерације

Босне и Херцеговине и Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о плаћама и

накнадама полицијских службеника Федерације Босне и Херцеговине

33.         РЈЕШЕЊЕ о овлаштењу за учествовање на састанку са руководством ГАВИ САВЕЗА главног координатора ЦОВАX механизма за прибављање вакцина за болест ЦОВИД-19

«Службене новине Федерације БиХ», број 18/22 /9.3.2022./

34.         РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Координационог тијела за праћење имплементације Правилника о управљању отпадом од електричних и електронских производа

«Службене новине Федерације БиХ», број 22/22 /23.3.2022./

35.         РЈЕШЕЊЕ о измјенама Рјешења о именовању чланова Полицијског одбора за полицијске службенике Федерације Босне и Херцеговине

36.         РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу члана Одбора државне службе за жалбе

37.         РЈЕШЕЊЕ о привременом именовању члана Одбора државне службе за жалбе

38.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Стручног одбора за енергијску ефикасност

39.         РЈЕШЕЊЕ о коначној годишњој оцјени рада замјеника директора Федералне управе полиције за 2021. годину

«Службене новине Федерације БиХ», број 24/22 /30.3.2022./

40.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Координационог тијела за праћење имплементације Правилника о управљању амбалажом и амбалажним отпадом

41.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије Владе Федерације БиХ за поступање по представкама на рад и пријавама поднесеним против руководилаца Казнено-поправних завода у Федерацији БиХ

«Службене новине Федерације БиХ», број 28/22 /13.4.2022./

42.         РЈЕШЕЊЕ о формирању Комисије за размјену земљишно - књижне и катастарске документације између Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске

«Службене новине Федерације БиХ», број 30/22 /20.4.2022./

43.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Координационог тјела за ТЕН-Т мрежу из Федерације Босне и Херцеговине

44.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-42-1/2022

45.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-42-2/2022

46.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-42-3/2022

47.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-42-4/2022

«Службене новине Федерације БиХ», број 32/22 /27.4.2022./

48.         РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу привременог Управног одбора Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине

49.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Управног одбора Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине

50.         РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу привременог Управног одбора Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине

51.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Управног одбора Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине

52.         РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу привременог Управног одбора Универзитетско клиничког центра Сарајево

53.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Управног одбора Универзитетско клиничког центра Сарајево

54.         РЈЕШЕЊЕ о привременом именовању Управног одбора Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Тузла

55.         РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу Надзорног одбора Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине

56.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Надзорног одбора Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине

57.         РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу Надзорног одбора Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине

58.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Надзорног одбора Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине

59.         РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу привременог Управног одбора Свеучилишне клиничке болнице Мостар

60.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Управног одбора Свеучилишне клиничке болнице Мостар

«Службене новине Федерације БиХ», број 34/22 /6.5.2022./

61.         РЈЕШЕЊЕ о измјени рјешења о именовању Комисије за административна питања

62.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-42/2022

63.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-412/2022

64.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-412-1/2022

65.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-412-2/2022

«Службене новине Федерације БиХ», број 37/22 /18.5.2022./

66.         РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу вршилаца дужности предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.П. "Филмски центар Сарајево" д.о.о.

67.         РЈЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.П. "Филмски центар Сарајево" д.о.о.

68.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за вођење другостепеног дисциплинског поступка за намјештенике Федералних органа државне службе

«Службене новине Федерације БиХ», број 39/22 /25.5.2022./

69.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Стручне комисије за избор реализатора програма стручног усавршавања

70.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-532/2022

71.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-532-1/2022

«Службене новине Федерације БиХ», број 42/22 /1.6.2022./

72.         РЈЕШЕЊЕ о формирању Радне групе за обављање припремних радњи у циљу

најма и набавке летјелица и формирању зрачних снага (јединице) за гашење пожара

отвореног простора и обављање других задатака заштите и спашавања

73.         РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о овлаштењу

74.         РЈЕШЕЊЕ о измјени и допунама рјешења о именовању Радне групе за припрему

пројектног задатка, координацију и праћење реализације Пројекта  реконструкције/

санације/адаптације дијела зграде Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сарајеву,

Хамдије Ћемерлића 2- дио И. спрата, ради пренамјене простора потребама Владе

Федерације Босне и Херцеговине

75.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-459/2022

76.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-459-1/2022

77.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-646/2022

«Службене новине Федерације БиХ», број 44/22 /8.6.2022./

78.         РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за израду Методологије за израчун минималне и просјечне потрошачке корпе у Федерацији БиХ

«Службене новине Федерације БиХ», број 47/22 /15.6.2022./

79.         РЈЕШЕЊЕ о формирању Радне групе

80.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за додјелу средстава опћинама и градовима из Буџета Федерације Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 49/22 /22.6.2022./

81.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-631-1/2022

82.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-631-2/2022

83.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-631-3/2022

84.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-678/2022

«Службене новине Федерације БиХ», број 53/22 /6.7.2022./

85.         РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу дужности овлаштеног лица

86.         РЈЕШЕЊЕ о овлаштењу

87.         РЈЕШЕЊЕ број 03-27-715/2022

«Службене новине Федерације БиХ», број 54/22 /8.7.2022./

88.         РЈЕШЕЊЕ о именовању два члана вршиоца дужности Управног одбора Босанско Херцеговачке жељезничке јавне корпорације

89.         РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу два члана Управног одбора Босанско Херцеговачке жељезничке јавне корпорације

«Службене новине Федерације БиХ», број 55/22 /13.7.2022./

90.         РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за провођење поступка избора кандидата за чланове Конкуренцијског вијећа Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине

91.         РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о привременом именовању Управног одбора Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Тузла

«Службене новине Федерације БиХ», број 57/22 /20.7.2022./

92. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења (о именовању Интерресорне радне групе Владе Федерације Босне и Херцеговине за израду и провођење Акционог плана за превенцију и борбу против тероризма у Федерацији Босне и Херцеговине, а у вези са имплементацијом Стратегије Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма)

93. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о формирању Антикорупционог тима Владе Федерације Босне и Херцеговине 

94. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о формирању Радне групе 

95. РЈЕШЕЊЕ о именовању Интерресорне радне групе за провођење свеобухватне процјене утицаја прописа за област водних услуга у Федерацији Босне и Херцеговине

96. РЈЕШЕЊЕ о измјенама Рјешења о формирању Интерресорне Радне групе за сарадњу са исељеништвом у циљу адресирања приоритетних мјера и области у контексту исељеништва у Федерацији БиХ 

«Службене новине Федерације БиХ», број 61/22 /3.8.2022./

97. РЈЕШЕЊЕ о именовању Одбора за јавни надзор

«Службене новине Федерације БиХ», број 63/22 /10.8.2022./

98. РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

99. РЈЕШЕЊЕ о измјенама и допунама Рјешења о формирању Радне групе за обављање припремних радњи у циљу најма и набавке летјелице и формирању зрачних снага (јединице) за гашење пожара отвореног простора и обављање других задатака заштите и спашавања

100. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Радне групе за израду методологије припадности и расподјеле јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине

101. РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за израду Стратегије за развој људских ресурса у структурама државне службе Федерације БиХ (2022-2027)

102. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу Управног одбора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

103. РЈЕШЕЊЕ о привременом именовању Управног одбора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

«Службене новине Федерације БиХ», број 69/22 /31.8.2022./

104. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о постављењу команданта, начелника и чланова Федералног штаба цивилне заштите

«Службене новине Федерације БиХ», број 71/22 /7.9.2022./

105. РЈЕШЕЊЕ о формирању Интерресорне радне групе за изналажење рјешења смјештаја посебних одјела

106. РЈЕШЕЊЕ о именовању Координационог тима за праћење имплементације Акционог плана за имплементацију Закона о сузбијању корупције и организираног криминала у Федерацији Босне и Херцеговине

107. РЈЕШЕЊЕ о формирању Интерресорне радне групе за израду анализе потреба за смјештајним простором посебних одјела суда и тужилаштва

108. РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Полицијског одбора за полицијске службенике Федерације Босне и Херцеговине 

«Службене новине Федерације БиХ», број 73/22 /14.9.2022./

109. РЈЕШЕЊЕ о допуни Рјешења о именовању члана Комисије за одређивање приједлога локације централног складишта радиоактивног отпада на територији Босне и Херцеговине

110. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-664/2022

111. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-664-1/2022

112. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-664-2/2022

113. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-664-3/2022

114. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-664-4/2022

115. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-664-5/2022

116. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-664-6/2022

117. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-898/2022  

«Службене новине Федерације БиХ», број 75/22 /21.9.2022./

118. РЈЕШЕЊЕ о измјени и допуни Рјешења о именовању координационог тијела за ТЕН-Т мрежу из Федерације Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 77/22 /28.9.2022./

119. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-721-1/2022 

120. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-721-2/2022

121. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-721-5/2022

122. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-721-3/2022

123. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-721-4/2022

124. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-721-6/2022

«Службене новине Федерације БиХ», број 81/22 /12.10.2022./

125. РЈЕШЕЊЕ о именовању два члана Конкуренцијског вијећа Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине

126. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу Надзорног одбора Клиничког центра Универзитета у Сарајеву

127. РЈЕШЕЊЕ о именовању Надзорног одбора Клиничког центра Универзитета у Сарајеву 

 «Службене новине Федерације БиХ», број 83/22 /19.10.2022./

128. РЈЕШЕЊЕ о именовању представника Владе Федерације Босне и Херцеговине у Мониторинг одбор Интеррег ВИ-АИПА Програма прекограничне сарадње Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 2021-2027

129. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-828/2022

130. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-828-1/2022

131. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-912-1/2022

«Службене новине Федерације БиХ», број 85/22 /26.10.2022./

132. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу привременог Управног одбора Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Тузла

133. РЈЕШЕЊЕ о именовању Управног одбора Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Тузла

134. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању чланова Полицијског одбора за полицијске службенике Федерације Босне и Херцеговине

135. РЈЕШЕЊЕ о именовању Интерресорне радне групе за провођење процедуре попуњавања Комисије за концесије Федерације БиХ 

«Службене новине Федерације БиХ», број 87/22 /2.11.2022./

136. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-459/2022

137. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1054/2022