91. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о привременом именовању Управног одбора Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Тузла

На основу члана 64. став (6) Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13) и члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 4. став (2) Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13), на приједлог Федералног министарства здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 322. сједници, одржаној 07.07.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ПРИВРЕМЕНОМ ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ТУЗЛА


I


У Рјешењу Владе Федерације Босне и Херцеговине В. број 579/2022 од 21.04.2022. године о привременом именовању Управног одбора Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Тузла ("Службене новине Федерације БиХ", број 32/22), у тачки I подтачка 4. мијења се и гласи:

"4. Аднан Бехрем, Универзитетско клинички центар Тузла, члан.".

II


У преосталом дијелу Рјешење из тачке I остаје непромијењено.

III


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1041/2022
07. јула 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.