26. РЈЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 30. став (2) Закона о електричној енергије у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 66/13, 94/15, 54/19 и 1/22), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 302. сједници, одржаној 10.02.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


У Регулаторну комисију за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине именују се вршиоци дужности чланова Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине, на период док Парламент Федерације Босне и Херцеговине не именује чланове, и то:

1. Јасмин Бешо, из реда бошњачког народа,

2. Санела Покрајчић, из реда хрватског народа, и

3. Миле Срдановић, из реда српског народа.

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 158/2022
10. фебруара 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.