104. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о постављењу команданта, начелника и чланова Федералног штаба цивилне заштите

На основу члана 8. став (1) Уредбе о Федералном штабу цивилне заштите ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 54/03, 38/06, 74/07, 63/11 и 22/20), на приједлог по овлаштењу Владе Федерације Босне и Херцеговине, помоћника директора Федералне управе цивилне заштите, (Рјешење о овлаштењу, В. број 993/2022 од 01.07.2022. године), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 328. сједници, одржаној 25.08.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ФЕДЕРАЛНОГ ШТАБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ


I


У Рјешењу о постављењу команданта, начелника и чланова Федералног штаба цивилне заштите ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 22/20, 5/21 и 51/21) у тачки I став (2) ријечи: "Енес Мемић, по овлаштењу Владе Федерације Босне и Херцеговине, шеф Одсјека у Федералној управи цивилне заштите", замјењују се ријечима: "Мурат Баручија, по овлаштењу Владе Федерације Босне и Херцеговине, помоћник директора у Федералној управи цивилне заштите".

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1248/2022
25. августа 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.