4. РЈЕШЕЊЕ о именовању представника Владе Федерације Босне и Херцеговине у Преговарачком тиму Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 297. сједници, одржаној 30.12.2021. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ТИМУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


За представнике Владе Федерације Босне и Херцеговине у преговарачки тим Босне и Херцеговине именују се:

1. МЕДИНА ДУДО, помоћник федералног министра финансија и

2. ЕКРЕМА КАСУМ, стручни савјетник у Федералном министарству финансија.

II


Чланови преговарачког тима из тачке I овог рјешења бит ће ангажовани на:

а) преговарању о закључивању сваког појединачног споразума/уговора/конвенције о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порез на доходак и на имовину и спречавање фискалне евазије;

б) преговарању о закључивању сваке појединачне мултилатералне конвенције/споразума/уговора за имплементацију активности произашлих из чланства Босне и Херцеговине у Инклузивном оквиру за BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - Ерозија порезне основице и премјештање добити) и

с) преговарању о закључивању сваке појединачне мултилатералне конвенције/споразума/уговора за имплементацију активности произашлих из чланства Босне и Херцедовине у Глобалном форуму о транспарентности и размјени информација у порезне сврхе.

III


Чланови преговарачког тима подносе извјештај Влади Федерације Босне и Херцеговине након сваког окончаног појединачног преговора.

IV


За рад члановима предогарачког тима припада накнада чија висина ће се утврдити у складу с Уредбом о начину оснивања и утврђивању висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15).

V


Даном ступања на снагу овог рјешења, престаје да важи Рјешење о именовању представника Владе Федерације Босне и Херцеговине у преговарачком тиму Босне и Херцеговине ради вођења преговора о закључивању појединачних споразума о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порез на доходак и на имовину и спречавање фискалне евазије ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 66/10 и 56/16).

VI


Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 2000/2021
30. децембра 2021. додине
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.