49. РЈЕШЕЊЕ о именовању Управног одбора Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана 64. став (6) Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13) и члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), на приједлог Федералног министарства здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 312. сједници, одржаној 21.04.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


Именују се предсједник и чланови Управног одбора Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине у саставу:

1. Мирза Терзо, предсједник,

2. Марина Бера, члан,

3. Лејла Пашић Ковач, члан,

4. Слађана Шарац, члан,

5. Аднана Максумић, члан.

II


Управни одбор из тачке I овог рјешења именује се за период од четири године.

III


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 574/2022
21. априла 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.