27. РЈЕШЕЊЕ о именовању Радне групе за израду Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о плаћама и накнадама у органима власти Федерације Босне и Херцеговине и Нацрта закона о измјенама и

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 302. сједници, одржаној 10.02.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


Именује се Радна група за израду Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у органима власти Федерације Босне и Херцеговине и Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама полицијских службеника Федерације Босне и Херцеговине, у саставу:

1. Јасмин Омердић, Уред премијера Федерације БиХ, предсједник,

2. Ален Талетовић, помоћник федералног министра правде, члан,

3. Елведина Хоџић, Федерално министарство унутрашњих послова, члан,

4. Ифета Бранковић, Федерална управа полиције, члан,

5. Марио Глибић, Федерално министарство финансија, члан.

II


Задатак Радне групе је да, у року од 15 дана, припреми измјене и допуне Закона о платама и накнадама у органима власти Федерације Босне и Херцеговине и измјене и допуне Закона о платама и накнадама полицијских службеника Федерације Босне и Херцеговине, те исте упути ресорним министарствима ради упућивања у процедуру усвајања. Измјене и допуне наведених закона требају укључивати могућност ускпађивања примања са растом индекса потрошачких цијена и реалног БДП-а, као и измјене и допуне осталих одредби наведених закона, а код којих је у досадашњој примјени уочена потреба за њиховом измјеном и/или допуном.

III


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 188/2022
10. фебруара 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.