103. РЈЕШЕЊЕ о привременом именовању Управног одбора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 327. сједници, одржаној 04.08.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ПРИВРЕМЕНОМ ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ


I


Привремено се именују предсједник и чланови Управног одбора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом на три мјесеца односно до окончања поступка коначног именовања предсједника и чланова Управног одбора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у саставу:

1. Сенад Пешто, предсједник

2. Адис Хамзић, члан

3. Судо Марић, члан

4. Касим Алајбеговић, члан

5. Босиљко Човић, члан

6. Вјекослав Вучић, члан и

7. Јасмин Хоџић, члан.

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1228/2022
04. августа 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.