66. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу вршилаца дужности предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.П. "Филмски центар Сарајево" д.о.о.

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), члана 12. став (2) Одлуке о оснивању Ј.П. "Филмски Центар Сарајево" д.о.о. ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 49/08, 69/08, 98/13, 32/14 и 51/20), а у вези са чланом 10. Уредбе о вршењу овлаштења у привредним друштвима са учешћем државног капитала из надлежности Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 и 96/17), а на приједлог федералног министра културе и спорта, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 312. сједници, одржаној 21.04.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА Ј.П. "ФИЛМСКИ ЦЕНТАР САРАЈЕВО" Д.О.О.


I


Разрјешавају се вршиоци дужности предсједник и чланови Надзорног одбора Ј.П. "Филмски Центар Сарајево" д.о.о., који су именовани Рјешењем о именовању вршилаца дужности предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.П. "Филмски Центар Сарајево" д.о.о. ("Службене новине Федерације БиХ", број 1/22), како слиједи:

1. Марко Микулић, предсједник,

2. Изудин Бајровић, члан,

3. Аднан Џиндо, члан.

II


Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 643/2022
21. априла 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.