96. РЈЕШЕЊЕ о измјенама Рјешења о формирању Интерресорне Радне групе за сарадњу са исељеништвом у циљу адресирања приоритетних мјера и области у контексту исељеништва у Федерацији БиХ

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и тачке III Одлуке о усвајању стратегије сарадње са исељеништвом Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 98/19), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 323. сједници, одржаној 14.07.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА САРАДЊУ СА ИСЕЉЕНИШТВОМ У ЦИЉУ АДРЕСИРАЊА ПРИОРИТЕТНИХ МЈЕРА И ОБЛАСТИ У КОНТЕКСТУ ИСЕЉЕНИШТВА У ФЕДЕРАЦИЈИ БиХ


I


у Рјешењу о формирању Интерресорне радне групе за сарадњу са исељеништвом у циљу адресирања приоритетних мјера и области у контексту исељеништва у Федерацији БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", број 41/21), у тачки I, подтачки 1., ријечи: "Сеад Копић", замјењују се ријечима: "Нисвет Мујановић".

У подтачки 2., ријечи: "Сеад Лисак", замјењују се ријечима: "Бахра Џака",

У подтачки 3., ријечи: "Муневера Бећировић", замјењују се ријечима "Инес Делић".

II


У тачки III ријечи: "чланом 10. став (1) тачка 3)", замјењују се ријечју. "одредбама".

III


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1099/2022
14. јула 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.