3. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за избор кандидата за предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.П. "Филмски центар Сарајево", д.о.о.

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) а у вези са чланом 9. став (2) Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13), и чланом 9. Уредбе о вршењу овлаштења у привредним друштвима са учешћем државног капитала из надлежности Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 и 96/17), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 297. сједници, одржаној 30.12.2021. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРA Ј.П. "ФИЛМСКИ ЦЕНТАР САРАЈЕВО", Д.О.О.


I


Именује се (у даљем тексту: Комисија), у саставу:

1. Санела Аџовић, предсједник

2. Мирјана Вучић, члан

3. Саида Кастрат, члан

4. Џенана Прцановић, члан

5. Горан Лулић, члан.

За обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Комисије одређује се Сања Арнаутовић.

II


Задатак Комисије из тачке I ове одлуке је да размотри све поднесене пријаве на Јавни оглас, утврди њихову формално-правну исправност, сачини листу кандидата који испуњавају тражене услове и критерије за именовање, обави интервју с тим кандидатима и сачини записник који садржи све активности и радње обављене од стране Комисије. Листу кандидата и записник са копијом свих пријава кандидата и достављених доказа, Комисија је дужна доставити Влади Федерације Босне и Херцеговине на избор и именовање.

III


За учешће у раду Комисије лицима из тачке I овог рјешења припада право на накнаду, чија ће се висина утврдити посебним рјешењем у складу са Уредбом о начину оснивања и утврђивању висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерацији Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15).

IV


Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1989/2021
30. децембра 2021. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.