21. РЈЕШЕЊЕ о измјенама Рјешења о именовању радне групе за израду елабората о набавци летјелица за заштиту и спашавање, неопходним условима за логистичку подршку, организацију, финансирање и

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 300. сједници, одржаној 27.01.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О НАБАВЦИ ЛЕТЈЕЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАШАВАЊЕ, НЕОПХОДНИМ УСЛОВИМА ЗА ЛОГИСТИЧКУ ПОДРШКУ, ОРГАНИЗАЦИЈУ, ФИНАНСИРАЊЕ И ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ, ФУНКЦИОНИСАЊЕ И УПОТРЕБУ ЗРАЧНИХ СНАГА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ДРУГЕ ЗАДАТКЕ ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА


И


У Рјешењу о именовању Радне групе за израду Елабората о набавци летјелица за заштиту и спашавање, неопходним условима за логистичку подршку, организацију, финансирање и друга питања од значаја за успостављање, функционисање и употребу зрачних снага за гашење пожара и друге задатке заштите и спашавања ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 88/21 и 101/21), у тачки I став (1) под редним бројем 1. ријечи: "Рамо Даутбашић" замјењују се ријечима: "Самра Пехиљ", а под редним бројем 4. ријечи: "Самра Пехиљ" замјењују се ријечима: "Рамо Даутбашић". Под редним бројем 12. ријечи: "Санита Алагић, члан и" бришу се.

Редни број "13." постаје редни број "12.".

ИИ


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 81/2022
27. јануара 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.