19. RJEŠENJE broj 03-27-1250-1/2021

Овај акт није унешен на српском језику.

Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-3382-11/19 od 19.10.2021. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33-2190/19-8 od 18.05.2020. godine, prije pravomoćnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 299. sjednici, održanoj 20.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE

1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o eksproprijaciji, broj UPI-05/2-33-2190/19-8 od 18.05.2020. godine, i to na parceli:

k.č. br. 366/5, u površini od 195 m2, k.o. Kosor, nastala cijepanjem od k.č. br. 366/4, upisana u p.l. 95, posjednika Hercegovina poljoprivredni kombinat Mostar sa 1/1 dijela, koja odgovara staroj k.č. br. 187/56, k.o. Kosor, nastala cijepanjem od k.č. br. 187/43, upisana u zk. ul. br. 565, k.o. Kosor, a stvarno vlasništvo Države Bosne i Hercegovine sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Grad Mostar putem Odjela za finansije i nekretnine osigurati će sve dokaze o stanju i vrijednosti tih nekretnina.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-1250-1/2021
20. januara/siječnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.