101. РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за израду Стратегије за развој људских ресурса у структурама државне службе Федерације БиХ (2022-2027)

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 327. сједници, одржаној 04.08.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СТРУКТУРАМА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ (2022-2027)


I


Именује се Радна група за израду Стратегије за развој људских ресурса у структурама државне службе Федерације Босне и Херцеговине (2022-2027) у саставу:

1. САМРА ЉУЦА, Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине, координатор,

2. КАТАРИНА БАКАВАЦ, Министарство правосуђа и управе Кантона 10, члан,

3. АМИЛА БЕГАГИЋ, Министарство за правосуђе и управу Зеничко-добојског кантона, члан,

4. ИРМА ХОЏИЋ, Министарство правосуђа и управе Средњобосанског кантона, члан, и

5. ВАХИД ЋОРАЛИЋ, Министарство за правосуђе и управу Унско-санског кантона, члан.

II


Задатак Радне групе је да активно учествује на радним састанцима које организује Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине, уз модерацију вањског експерта ангажованог од стране Регионалне школе за јавну управу. Радна група у обавези је да достави коментаре на приједлоге документа који буду достављени на разматрање, те да неопходне информације даље просљеђује кључним заинтересованим странама, у договору са координатором. Обавезе Радне групе односе се на активности везано за: а) израду стратешке платформе која обухвата визију развоја и стратешке циљеве; б) одређивање приоритета и мјера; ц) идентификацију стратешких пројеката.

III


Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине обавља административно-техничке послове у процесу израде Стратегије за стручно усавршавање у органима државне службе за период 2022-2027 уз стручну подршку Регионалне школе за јавну управу и фацилитацију вањског експерта задуженог за вођење радних група и израду концепта документа у складу са Уредбом о изради стратешких докумената ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 74/19 и 2/21).

IV


НЕВЕНКА ПЕРКОВИЋ, Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине, именује се за секретара Радне групе.

V


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1217/2022
04. августа 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.