88. РЈЕШЕЊЕ о именовању два члана вршиоца дужности Управног одбора Босанско Херцеговачке жељезничке јавне корпорације

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 5. тачке 5.1.2. Споразума између Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске о успостави жељезничке јавне корпорације као дијела транспортне корпорације ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/98 и 99/12), а на приједлог Федералног министарства промета и комуникација, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 319. сједници, одржаној 16.06.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА БОСАНСКО ХЕРЦЕГОВАЧКЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ ЈАВНЕ КОРПОРАЦИЈЕ


I


За вршиоце дужности чланова Управног одбора Босанско Херцеговачке жељезничке јавне корпорације представнике Федерације Босне и Херцеговине, именују се:

1. Суад Омерашевић

2. Дијана Томић

II


Управни одбор Босанско Херцеговачке жељезничке јавне корпорације именује се на период до 12 (дванаест) мјесеци.

III


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1002/2022
16. јунa 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.