108. РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Полицијског одбора за полицијске службенике Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 125. Закона о полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/05, 70/08, 44/11 и 13/18), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 329. сједници, одржаној 01.09.2022. године доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОЛИЦИЈСКОГ ОДБОРА ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


Именују се чланови Полицијског одбора за полицијске службенике Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Полицијски одбор) у сљедећем саставу:

1. Зоран Чегар, полицијски службеник, предсједник,

2. Енес Зељковић, полицијски службеник, члан и

3. Амир Шутровић, државни службеник, члан.

Административно-техничке послове за рад Полицијског одбора обављат ће Лејла Пинтол.

II


Мандат члановима Полицијског одбора из тачке I овог рјешења траје двије године од дана доношења овог рјешења, осим за члана Полицијског одбора Чегар Зорана, за кога мандат траје до 22.12.2022. године.

III


За учешће у раду Полицијског одбора, предсједнику, члановима и административно-техничком лицу Полицијског одбора припада накнада у складу с Уредбом о начину оснивања и утврђивању висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14 77/14, 97/14 и 58/15).

IV


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

V


Доношењем овог рјешења престаје да важи Рјешење о именовању чланова Полицијског одбора за полицијске службенике Федерације Босне и Херцеговине В. број 1090/2020 од 29.07.2020. године, В. број 1720/2020 од 22.12.2020. године и В. број 343/2022 од 17.03.2022. године ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 53/20, 96/20 и 22/22).

В. број 1286/2022
01. септембра 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.