43. РЈЕШЕЊЕ о именовању Координационог тјела за ТЕН-Т мрежу из Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 310. сједници, одржаној 07.04.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИЈЕЛА ЗА ТЕН-Т МРЕЖУ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


У складу са Закључком Владе Федерације Босне и Херцеговине, В. број 486/2022 од 07.04.2022. године именује се Координационо тијело за ТЕН-Т мрежу из Федерације Босне и Херцеговине у саставу:

1. Гордан Чахтаревић, Влада Федерације Босне и Херцеговине - координатор,

2. Јадранко Пуљић, Федерално министарство промета и комуникација - цестовни промет,

3. Исмет Демировић, Федерално министарство промета и комуникација - жељезнички и водни промет,

4. Амадео Мандић, Федерално министарство промета и комуникација - зрачни промет.

Вањски чланови - експерти:

1. Амир Фејзић, ЈП Аутоцесте Федерације БиХ,

2. Фата Терзић, ЈП Цесте Федерације БиХ,

3. Вахид Ђозо, ЈП Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево,

4. Драго Езгета, Факултет за саобраћај и комуникације Универзитета у Сарајеву,

5. Иван Ловрић, Факултет грађевинарства, архитектуре и геодезије Свеучилиште у Мостару,

6. Енес Човрк, ИПСА Институт д.о.о. Сарајево.

Селма Чаушевић, секретар Координационог тијела за ТЕН-Т мрежу из Федерације Босне и Херцеговине, испред Федералног министарства промета и комуникација.

II


Координационо тијело за ТЕН-Т мрежу из Федерације Босне и Херцеговине може по потреби у свој рад укључити и друге стручне особе у циљу свеобухватнијег и квалитетнијег праћења на активностима о проширењу ТЕН-Т.

III


Основни задаци Координационог тијела за ТЕН-Т мрежу из Федерације Босне и Херцеговине су:
­ Дефинисање технички и финансијски изводљивог сценарија за развој мреже према идентификованим приоритетима, односно на проширење коридора на свеобухватној и основној мрежи Транс-европске транспортне мреже (ТЕН-Т Core Network) узимајући у обзир широк обим постојећих студија о развоју транспортне инфраструктуре у Федерацији Босне и Херцеговине и Босни и Херцеговини,

­ Сарадња са Министарством промета и комуникација Босне и Херцеговине у циљу представљања ставова Федерације Босне и Херцеговине и праћење проведбених активности,

­ Предлагање акција и праћење активности у циљу усклађивања планираног проширења ТЕН-Т мреже са Републиком Српском и Дистриктом Брчко,

­ Предлагање акција и праћење активности у циљу усклађивања планираног проширења ТЕН-Т мреже са другим државама у региону,

­ Праћење рада Транспортне Заједнице и предлагање мјера и активности у циљу остваривања бенефита из чланства у Транспортној Заједници,

­ Праћење рада Главне управе за Мобилност и Промет Европске комисије (ДГ Мове)

­ Праћење рада Прометног Опсерваторија за Југоисточну Европу (енг. South East European Transport Observatory-SEETO),

­ Праћење и синхронизација активности аплицирања за WBIF грантове у циљу побољшања прикупљања грантова,

­ Сарадња са Радном групом за транспортну политику (радна група 14) и Радном групом за трансевропске коридоре (радна група 21) формираним за европске интеграције.

IV


Координционо тијело се именује на период до завршетка активности на проширењу ТЕН-Т мреже, односно усвајања проширене ТЕН-Т мреже од стране Европске комисије, а најдуже на период од четири године.

Координационо тијело ће донијети Пословник о раду који ће бити саставни дио првог извјештаја. Координационо тијело ће одржавати састанке по потреби, а најмање четири (4) пута годишње.

V


Административну подршку раду Координационог тијела и финансијска средства потребна за његов рад обезбиједиће ЈП Цесте Федерације БиХ и ЈП Аутоцесте Федерације БиХ.

Координационо тијело ће путем Федералног министарства промета и комуникација подносити извјештаје Влади Федерације Босне и Херцеговине најмање једном годишње.

VI


Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 538/2022
07. априла 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.