105. РЈЕШЕЊЕ о формирању Интерресорне радне групе за изналажење рјешења смјештаја посебних одјела

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 329. сједници, одржаној 01.09.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ФОРМИРАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗНАЛАЖЕЊЕ РЈЕШЕЊА СМЈЕШТАЈА ПОСЕБНИХ ОДЈЕЛА

1. Формира се Интерресорна радна група за изналажење рјешења смјештаја посебних одјела, у сљедећем саставу:

1. Дамир Шапина, Федерално министарство правде, предсједник

2. Асим Панџић, Федерално министарство финансија, члан

3. Даворин Кораћ, Служба за заједничке послове органа и тијела Федерације БиХ, члан

4. Елдан Мујановић, Антикорупциони тим Владе Федерације БиХ, члан

5. Адмир Суљагић, Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, члан

6. Хајро Пошковић, Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, замјеник члана

7. Муниб Халиловић, Федерално тужилаштво Федерације Босне и Херцеговине, члан

8. Весна Станковић - Ћосовић, Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине, члан

9. Џенад Грошо, Судска полиција Федерације БиХ, члан.

Административне и стручно-техничке послове за потребе Интерресорне радне групе обављаће Един Левента из Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине.

2. Задатак Интерресорне радне групе из тачке 1. овог рјешења је да, у року од 30 дана од дана пријема Извјештаја Интерресорне радне групе за израду анализе потреба за смјештајним простором посебних одјела суда и тужилаштва, сачини приједлог рјешавања смјештаја Посебног одјела Федералног тужилаштва Федерације Босне и Херцеговине и Посебног одјела Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, укључујући набавку намјештаја, опреме и других материјално-техничких средстава.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1279/2022
01. септембра 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.