73. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о овлаштењу

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 316. сједници, одржаној 26.05.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ОВЛАШТЕЊУ


I


У тачки I Рјешења о овлаштењу, В. број 1772/2021 од 29.11.2021. године ("Службене новине Федерације БиХ", број 97/21) иза затворене заграде ставља се тачка, а остали дио текста се брише.

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 755/2022
26. маја 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.