87. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-715/2022

Овај акт није унешен на српском језику.

Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom Zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-1085-12/22 od 31.05.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za urbanizam, katastar i geodetske poslove Općine Doboj Jug, broj 05-27-85-87/20 od 09.05.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 321. sjednici, održanoj 30.06.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za urbanizam, katastar i geodetske poslove Općine Doboj Jug, broj 05-27-85-87/20 od 09.05.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parceli označenoj kao:

- k.č. br. 311/2, zv. "Polje", njiva 3. klase, površine 750 m2, upisana u zk. ul. br. 476 k.o. Matuzići, po novom premjeru označena kao k.č. br. 311/2, zv. "Polje", njiva 3. klase, površine 750 m2, upisana u p.l. broj 152 k.o. Matuzići, suvlasništvo i suposjed Hadžić (Ilija) Željka rođ. Kopčić iz Makljenovca sa 1/10 dijela, Kopčić (Marko) Mato iz Makljenovca sa 2/5 dijela, Kopčić (Mato) Anđa iz Makljenovca sa 1/5 dijela, Kovčić (Jozo) Ilija sa 1/5 dijela i Zubak (Ilija) Marica rođ. Kopčić iz Makljenovca sa 1/10 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina, Služba za urbanizam, katastar i geodetske poslove Općine Doboj Jug osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-715/2022
30. lipnja/juna 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.