95. РЈЕШЕЊЕ о именовању Интерресорне радне групе за провођење свеобухватне процјене утицаја прописа за област водних услуга у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), на приједлог Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 323. сједници, одржаној 14.07.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ СВЕОБУХВАТНЕ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА ПРОПИСА ЗА ОБЛАСТ ВОДНИХ УСЛУГА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


У Интерресорну радну групу за провођење свеобухватне процјене утјецаја прописа за област водних услуга у Федерацији Босне и Херцеговине именују се:

1. Амер Хусремовић, Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, координатор Интерресорне радне групе;

2. Алма Имамовић, Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, члан и замјеница координатора;

3. Зинета Мујаковић, Федерално министарство околиша и туризма, члан;

4. Елдар Бутуровић, Министарство комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите околиша Кантона Сарајево, члан;

5. Нађа Мишић, Министарство за просторно уређење, промет и комуникације и заштиту околине Зеничко-добојског кантона, члан;

6. Мерсија Талић и Аида-Тузлак Хаџић, Министарство за грађење, просторно уређење и заштиту околиша Унско-санског кантона, чланови;

7. Вероника Галић, Министарство просторног уређења, градитељства и заштите околиша Западнохерцеговачког кантона, члан;

8. Младен Медић, Савез опћина и градова ФБиХ, члан;

9. Фуад Мешић, Удружење предузећа комуналне привреде ФБиХ, члан;

10. Амила Ибруљ, Агенција за водно подручје ријеке Саве Сарајево, члан;

11. Горан Јелавић, Агенција за водно подручје Јадранског мора Мостар, члан.

У процесу провођења свеобухватне процјене утицаја за област водних услуга у Федерацији БиХ могу учествовати и други органи управе, институције и стручна тијела.

II


Задатак Интерресорне радне групе из тачке I овог рјешења је да проведе свеобухватну процјену утицаја за област водних услуга у складу са Уредбом о процјени утицаја.

Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства координира активности Инттерресорне радне групе.

III


Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства подноси Влади Федерације Босне и Херцеговине завршни извјештај о проведеној процјени утицаја прописа за област водних услуга у Федерацији Босне и Херцеговине.

IV


Члановима Интерресорне радне групе из тачке I овог рјешења припада право на накнаду у складу са Уредбом о начину оснивања и утврђивању висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15).

Накнаду за рад чланови Интерресорне радне групе остварују у органу, односно институцији у којима су запослени.

Висина накнаде утврђује се посебним рјешењем руководиоца органа/институције, на чији је приједлог лице именовано за члана радне групе.

V


Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1091/2022
14. јула 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.