20. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Интерресорне радне групе за израду анализе успостављања Агенције за безбједност саобраћаја ФБиХ

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 300. сједници, одржаној 27.01.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ АНАЛИЗЕ УСПОСТАВЉАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ФБиХ


И


У Рјешењу о именовању Интерресорне радне групе за израду анализе успостављања Агенције за безбједност саобраћаја ФБиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 5/21, 33/21 и 82/21), тачка I редни број 6. мијења се и гласи:

"6. Дамир Шапина, Федерално министарство правде, члан".

ИИ


У тачки II Рјешења из тачке I број "365" мијења се бројем "420".

ИИИ


Остали дио Рјешења остаје неизмијењен.

ИВ


Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 80/2022
27. јануара 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.