79. РЈЕШЕЊЕ о формирању Радне групе

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 318. сједници, одржаној 09.06.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ


I


Формира се Радна група у саставу:

­ Едита Калајџић, секретар Владе Федерације Босне и Херцеговине, предсједник,

­ Горан Ратковић, Уред Владе Федерације Босне и Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима Европске уније, члан;

­ Лејла Лачевић - Миздрак, Уред Владе Федерације Босне и Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима Европске уније, члан;

­ Расим Тиро, Федерално министарство околиша и туризма, члан;

­ Горан Бркић, Федерална управа за геодетске и имовинско - правне послове, члан;

­ Един Перенда, Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, члан;

­ Јосип Николић, Федерално министарство просторног уређења, члан.

Административно - техничке послове за потребе Комисије из става (1) ове тачке обављаће Енис Филиповић из Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине.

II


Задатак Радне групе из тачке I овог рјешења је да изврши анализу постојећих закона и прописа на нивоу Федерације Босне и Херцеговине, којим се уређују различите категорије државне и јавне имовине, те, по потреби, изради њихове измјене и допуне у складу са одлукама Уставног суда Босне и Херцеговине.

III


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 866/2022
09. јуна 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.