92. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења (о именовању Интерресорне радне групе Владе Федерације Босне и Херцеговине за израду и провођење Акционог плана за превенцију и борбу против тероризма у Федераци

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 323. сједници, одржаној 14.07.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА (О ИМЕНОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ИЗРАДУ И ПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И БОРБУ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, А У ВЕЗИ СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ СТРАТЕГИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И БОРБУ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА)


I


У Рјешењу (о именовању Интерресорне радне групе Владе Федерације Босне и Херцеговине за израду и провођење Акционог плана за превенцију и борбу против тероризма у Федерацији Босне и Херцеговине, а у вези са имплементацијом Стратегиjе Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма), ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 16/20 и 62/20) у тачки II подтачка 1. ријечи:"Сеад Лисак, замјењују се ријечима: "Елдан Мујановић".

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1064/2022
14. јула 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.