68. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за вођење другостепеног дисциплинског поступка за намјештенике Федералних органа државне службе

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 2. Одлуке о оснивању Комисије за вођење другостепеног дисциплинског поступка за намјештенике федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", број 27/06), на приједлог федералног министра правде, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 314. сједници, одржаној 12.05.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА ЗА НАМЈЕШТЕНИКЕ ФЕДЕРАЛНИХ ОРГАНА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ


I


За чланове Комисије за вођење другостепеног дисциплинског поступка за намјештенике федералних органа државне службе, на период од двије године именују се:

1. Елведина Хоџић, Федерално министарство унутрашњих послова - предсједник

2. Ален Талетовић, Федерално министарство правде - члан

3. Здравко Бељо, Федерално министарство расељених особа и избјеглица - члан

4. Мелиха Гигић, Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства - члан

5. Лидија Шимић, Федерално министарство трговине - члан.

II


Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије из тачке I овог рјешења, обављаће Бахра Џака, представник Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине.

III


За учешће у раду Комисије лицима из тач. I и II овог рјешења, припада право на новчану накнаду у складу са Уредбом о начину оснивања и утврђивању висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15).

IV


Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 656/2022
12. маја 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.