94. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о формирању Радне групе

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 323. сједници, одржаној 14.07.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ


I


У Рјешењу о формирању Радне групе, В. број 866/2022 од 09.06.2022. године ("Службене новине Федерације БиХ", број 47/22), у тачки I, алинеји 4. ријечи: "Расим Тиро, Федерално министарство околиша и туризма, члан", замјењују се ријечима: "Маја Беванда Федерално министарство околиша и туризма, члан".

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1072/2022
14. јула 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.