36. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу члана Одбора државне службе за жалбе

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 65. став (4) Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 29/03, 23/04, 39/04, 54/05, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 и 9/17- Пресуда Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, број У-13/16), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 308. сједници, одржаној 17.03.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ


I


Синиша Јефтић, разрјешава се са дужности члана Одбора државне службе за жалбе, са даном 24.03.2022. године, ради испуњавања законских услова за пензионисање.

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 345/2022
17. марта 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.