78. РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за израду Методологије за израчун минималне и просјечне потрошачке корпе у Федерацији БиХ

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), члана 3. став (4) Уредбе о начину оснивања и утврђивања висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15) и члана 30. Пословника о раду Владе Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 6/10, 37/10, 62/10, 39/20 и 67/21), а на основу Закључка В. број: 189/2022, од 10.02.2022. године, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 317. сједници, одржаној 02.06.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИЗРАЧУН МИНИМАЛНЕ И ПРОСЈЕЧНЕ ПОТРОШАЧКЕ КОРПЕ У ФЕДЕРАЦИЈИ БиХ


I


Именује се Радна група за израду Методологије за израчун минималне и просјечне потрошачке корпе у Федерацији Босне и Херцеговине, коју чине сљедећи чланови:

1. Хасан Карачић, предсједавајући и координатор, представник Федералног завода за статистику;

2. Аднан Муминовић, члан, представник Уреда премијера Федерације БиХ;

3. Мерима Масло, члан, представник Федералног министарства трговине;

4. Анер Бегић, члан, представник Федералног министарства трговине;

5. Ивана Бркић, члан, представник Федералног министарства финансија/финанција;

6. Месуда Камберовић, члан, представник Федералног завода за статистику.

За обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Радне групе именује се Нермин Куртовић, запосленик Федералног завода за статистику.

II


Задатак чланова Радне групе је израда Методологије за израчун минималне и просјечне потрошачке корпе у Федерацији БиХ и исту достави Влади Федерације Босне и Херцеговине на усвајање.

III


Накнада предсједавајућем, члановима Радне групе из тачке I овог рјешења и лицу за обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Радне групе припада право на накнаду за рад у складу са Уредбом о начину оснивања и утврђивања висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације БиХ и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15), с тим да свака институција исплаћује накнаду за своје представнике.

IV


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 825/2022
02. јуна 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.