93. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о формирању Антикорупционог тима Владе Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 323. сједници, одржаној 14.07.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ АНТИКОРУПЦИОНОГ ТИМА ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


У Рјешењу о формирању Антикорупционог тима Владе Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 28/16, 18/17, 27/18, 41/20, 5/21, 27/21 и 37/21) у тачки I подтачка 1. ријечи: "Сеад Лисак", замјењују се ријечима: "Елдан Мујановић".

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1065/2022
14. јула 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.