6. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Комисије за административна питања

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине, ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 298. сједници, одржаној 12.01.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА


I


У Рјешењу о именовању Комисије за административна питања ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/15, 88/15, 103/18, 25/21 и 86/21), у тачки I, став (2), ријечи: "Алма Крличбеговић" замјењују се ријечима: "Дијана Смаилагић".

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 14/2022
12. јануара 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.