99. РЈЕШЕЊЕ о измјенама и допунама Рјешења о формирању Радне групе за обављање припремних радњи у циљу најма и набавке летјелице и формирању зрачних снага (јединице) за гашење пожара отворено

На основу члана 19. став (3) у вези са чланом 14. Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) а у вези са тачком 6. Закључка В. број 1116/2022 од 21.07.2022. године, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 327. сједници, одржаној 04.08.2022. године, доносиРЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА РЈЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДЊИ У ЦИЉУ НАЈМА И НАБАВКЕ ЛЕТИЛИЦЕ И ФОРМИРАЊУ ЗРАЧНИХ СНАГА (ЈЕДИНИЦЕ) ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ЗАДАТАКА ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА


I


У Рјешењу о формирању Радне групе за обављање припремних радњи у циљу најма и набавке летилице и формирању зрачних снага (јединице) за гашење пожара отвореног простора и обављање других задатака заштите и спашавања ("Службене новине Федерације БиХ", број: 42/22), у тачки I подтачка 5. брише се.

У подтачки 6., ријечи: "Амадео Мандић" замјењују се ријечима: "Марко Ђузел".

Досадашње подтачке 6 - 11. постају подтачке 5. - 10.

Иза става (1), додаје се нови став (2) који гласи: "Мандат Радне групе траје до извршења задатака из Акционог плана за реализацију преосталих тачака закључака из Елабората, с приједлозима аката за њихову имплементацију."

Досадашњи став (2) постаје став (3).

II


У алинеји 1. тачке II, ријечи: "7 дана" замјењују се ријечима: "три мјесеца", а у алинеји 2. ријечи: "30 дана", замјењују се ријечима: "најдуже шест мјесеци".

Иза алинеје 2, додаје се нова алинеја 3. која гласи:

" - након што Влада Федерације Босне и Херцеговине донесе потребне одлуке за успоставу Авио-сервиса, пружи потребну стручну помоћ одговорној особи."

III


Тачка III мијења се и гласи:

Члановима Радне групе упосленим у федералним органима управе и федералним управним организацијама припада накнада у складу са Уредбом о начину оснивања и утврђивања висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15).

Накнаде за рад предсједника и чланова Радне групе који нису упосленици федералних органа управе и управних организација, који посједују специјализирана стручна знања, те финансирање оперативних трошкова рада Радне групе, вршиће се из средстава обезбијеђених на позицији Федералне управе цивилне заштите, у складу са тачком 4. Закључка В. број 1116/2022 од 21.07.2022. године.

IV


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1195/2022
04. августа 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.