5. РЈЕШЕЊЕ о номинирању члана Комисије за сузбијање злоупотребе опојних дрога

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине, ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 8. ст. (1) и (3) Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога ("Службени гласник БиХ", број 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 298. сједници, одржаној 12.01.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О НОМИНИРАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ОПОЈНИХ ДРОГА


1. До именовања федералног министра здравства, номинира се Сњежана Боднарук, дипл. иур, Секретар Федералног министарства здравства за члана Комисије за сузбијање злоупотребе опојних дрога, а која се формира на основу члана 8. ст. (1) и (3) Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога ("Службени гласник БиХ", број 8/06).

2. Ово рјешење доставит ће се Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине ради провођења даље процедуре именовања.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 13/2022
12. јануара 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.