17. РЈЕШЕЊЕ број 03-13-1225/2020

Овај акт није унешен на српском језику.

Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-2261-6/19 od 01.12.2021. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33- 871/19-25 od 08.10.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 299. sjednici, održanoj 20.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Grada Mostara putem Odjela za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33-871/19-25 od 08.10.2019. godine, i to na parceli:

k.č. br. 217/3 (nova k.č. br. 1030/2), u površini od 900 m2, upisana u zk. ul. br. 1653, k.o. Ortiješ i p.l. 12, k.o. Ortiješ, zemljišno-knjižno vlasništvo Puce Derviša sina Mumina, Puce Osmana sina Mumina i Berberović Slavka sina Vlade sa po 1/3 dijela, a stvarno vlasništvo Berberović Slavka sina Vlade sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Grad Mostar putem Odjela za financije i nekretnine osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-13-1225/2020
20. januara/siječnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.