100. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Радне групе за израду методологије припадности и расподјеле јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 327. сједници, одржаној 04.08.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ МЕТОДОЛОГИЈЕ ПРИПАДНОСТИ И РАСПОДЈЕЛЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


У Рјешењу о именовању Радне групе за израду методологије припадности и расподјеле јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 10/22), у тачки IV ријечи: "у року од 180 дана од дана доношења овог рјешења", замјењују се ријечима: "до 31. октобра 2022. године".

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1215/2022
04. августа 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.