55. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу Надзорног одбора Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана 71. став (5) Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13) и члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), на приједлог Федералног министарства здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 312. сједници, одржаној 21.04.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О РАЗРЈЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


Разрјешава се Надзорни одбор Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине у слиједећем саставу:

1. Хаџић Нермин, предсједник,

2. Пехар Миленко, члан,

3. Вучина Златко, члан.

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 582/2022
21. априла 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.