97. РЈЕШЕЊЕ о именовању Одбора за јавни надзор

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 98. став (2) Закона о рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 15/21), на приједлог федералног министра финансија, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 326. сједници, одржаној 28.07.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ЈАВНИ НАДЗОР


I


За предсједника и чланове Одбора за јавни надзор, на мандатни период од четири године, именују се:

1. Адмир Џумхур, предсједник

2. Недељка Билић, члан

3. Љерка Марић, члан

4. Сафија Жилић, члан

5. Мирјана Вегар, члан.

Стручне и административне послове за потребе Одбора за јавни надзор обавља Федерално министарство финансија, те се Иванка Томић Хргић именује за техничко лице Одбора за јавни надзор.

II


Одбор за јавни надзор врши надзор над Ревизорском комором Федерације БиХ, друштвима за ревизију и лиценцираним овлаштеним ревизорима.

Права и обавезе чланова Одбора за јавни надзор регулирана су Законом о рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и Херцеговине.

III


Утврђује се мјесечна нето накнада за предсједника и чланове Одбора за јавни надзор у износу од једне просјечне нето плаће исплаћене у Федерацији Босне и Херцеговине у претходна три мјесеца према посљедњем објављеном податку Федералног завода за статистику.

Техничком лицу Одбора за јавни надзор утврђује се мјесечна нето накнада у висини од 30% од износа утврђеног у ставу (1) ове тачке.

IV


За уплату мјесечних накнада предсједнику и члановима Одбора за јавни надзор задужује се Федерално министарство финансија - Федерално министарство финанција. Одбор за јавни надзор је обавезан достављати Министарству мјесечни извјештај о раду.

V


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1163/2022
28. јула 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.