35. РЈЕШЕЊЕ о измјенама Рјешења о именовању чланова Полицијског одбора за полицијске службенике Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 125. Закона о полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/05, 70/08, 44/11 и 13/18), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 308. сједници, одржаној 17.03.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОЛИЦИЈСКОГ ОДБОРА ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


У Рјешењу о именовању чланова Полицијског одбора за полицијске службенике Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 53/20 и 96/20) у тачки I ријечи: "Лејла Хаџимујић" замјењују се ријечима: "Лејла Пинтол".

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 343/2022
17. марта 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.