БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Федерација Босне и Херцеговине

Влада Федерације Босне и Херцеговине

80. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за додјелу средстава опћинама и градовима из Буџета Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине "Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерациjе Босне и Херцеговине на 318. сједници, одржаној 09.06.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА ИЗ БУЏЕТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


Именује се Комисија за додјелу средстава општинама и градовима из Буџета Федерације Босне и Херцеговине у саставу:

1. Сеад Копић, предсједник, Федерално министарство расељених особа и избјеглица

2. Нијаз Брковић, члан, Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

3. Здравко Буљета, члан, Федерално министарство просторног уређења

4. Мирсад Ибровић, члан, Федерално министарство околиша и туризма

5. Марио Глибић, члан, Федерално министарство финансија

За обављање стручних и административних послова за потребе Комисије именује се Амер Ђонко.

II


Задатак Комисије је да изврши преглед и оцјењивање достављених пројеката/захтјева/иницијатива и на основу тога сачини приједлог корисника наведених средстава на основу којег ће Федерално министарство финансија - Федерално министарство финанција припремити одлуку и доставити Влади Федерације Босне и Херцеговине на разматрање.

III


Предсједнику, члановима Комисије и административно-техничком лицу припада накнада у складу са Уредбом о начину оснивања и утврђивања висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15).

IV


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 876/2022
09. јуна 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.