41. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије Владе Федерације БиХ за поступање по представкама на рад и пријавама поднесеним против руководилаца Казнено-поправних завода у Федерацији БиХ

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ" бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 309. сједници, одржаној 24.03.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДСТАВКАМА НА РАД И ПРИЈАВАМА ПОДНЕСЕНИМ ПРОТИВ РУКОВОДИЛАЦА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИХ ЗАВОДА У ФЕДЕРАЦИЈИ БиХ


I


Именује се Комисија Владе Федерације БиХ за поступање по представкама на рад и пријавама поднесеним против руководилаца казнено-поправних завода у Федерацији БиХ (у даљем тексту: Комисија), у сљедећем саставу:

1. Шарчевић Ален - предсједник,

2. Пачариз Санин - члан,

3. Ћосовић Самра - члан.

II


Задатак Комисије је разматрање свих представки на рад и пријава против руководилаца казнено-поправних завода у Федерацији БиХ, оцјена основаности представки или пријава, те информисање Владе Федерације Босне и Херцеговине о утврђеном стању.

III


Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Един Левента, Генерални секретаријат Владе Федерације Босне и Херцеговине.

IV


Мандат Комисије траје двије године од дана објављивања овог рјешења у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Комисија је дужна најмање једанпут годишње поднијети извјештај о раду Влади Федерације БиХ.

V


Предсједнику и члановима Комисије, те лицу које обавља административно-техничке послове за потребе рада Комисије, припада накнада сходно Уредби о начину оснивања и утврђивању висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15).

Накнада за рад остварује се у органу државне службе у којем су запослени.

Висина накнаде утврђује ће се посебним рјешењем руководиоца органа државне службе након прихватања мјесечног извјештаја о раду.

VI


Ступањем на снагу овог рјешења, ставља се ван снаге Рјешење о именовању дисциплинске комисије Владе Федерације Босне и Херцеговине за поступање по представкама на рад и дисциплинским пријавама поднесеним против руководилаца самосталних федералних управа и самосталних управних организација ("Службене новине Федерације БиХ", број 86/21).

VII


Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 397/2022
24. марта 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.