76. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-459-1/2022

Овај акт није унешен на српском језику.

Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom dopunjenog Zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-1727-7/22 od 26.04.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez, broj: UP I 06-27-2-985/20 od 04.03.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 316. sjednici, održanoj 26.05.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez, broj: UP I 06-27-2-985/20 od 04.03.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parcelama označenim kao:

- k.p. 177/5, zv. "Plateš", oranica/njiva 4. klase, u površini od 578 m2, k.o. Mošunj, upisana u p.l. 585 na ime Petrović (Fabijana) Franjo sa dijelom 1/1, po starom premjeru nosi oznaku k.č. 230/15, upisana u zk.ul. 333 k.o. Mošunj Mali kao suvlasništvo Gudelj (Jozo) Kata iz V. Mošunj sa 1/9 dijela i drugih suvlasnika utvrđenih prvostepenim rješenjem iz tačke 1. dispozitiva, a stvarno vlasništvo i posjed Petrović (Fabijan) Franjo sa dijelom 1/1,

- k.p. 177/6, zv. "Plateš", oranica/njiva 4. klase u površini od 151 m2, k.o. Mošunj, upisana u p.l. 585 na ime Petrović (Fabijana) Franjo sa dijelom 1/1, po starom premjeru nosi oznaku k.č. 230/16, upisana u zk.ul. 333 k.o. Mošunj Mali kao suvlasništvu Gudelj (Jozo) Kata iz V. Mošunj sa 1/9 dijela i drugih suvlasnika utvrđenih prvostepenim rješenjem iz tačke 1. dispozitiva, a stvarno vlasništvo i posjed Petrović (Fabijan) Franjo sa dijelom 1/1,

- k.p. 177/7, zv. "Plateš", livada 3. klase, u površini od 118 m2, k.o. Mošunj, upisana u p.l. 585 na ime Petrović (Fabijana) Franjo sa dijelom 1/1, po starom premjeru nosi oznaku k.č. 230/17, upisana u zk.ul. 333 k.o. Mošunj Mali kao suvlasništvo Gudelj (Jozo) Kata iz V. Mošunj sa 1/9 dijela i drugih suvlasnika utvrđenih prvostepenim rješenjem iz tačke 1. dispozitiva, a stvarno vlasništvo i posjed Petrović (Fabijan) Franjo sa dijelom 1/1,

- k.p. 178/1, zv. "Plateš", oranica/njiva 4. klase, u površini od 821 m2, k.o. Mošunj, upisana u p.l. 585 na ime Petrović (Fabijana) Franjo sa dijelom 1/1, po starom premjeru nosi oznaku k.č. 230/18, upisana u zk.ul. 333 k.o. Mošunj Mali kao suvlasništvo Gudelj (Jozo) Kata iz V. Mošunj sa 1/9 dijela i drugih suvlasnika utvrđenih prvostepenim rješenjem iz tačke 1. dispozitiva, a stvarno vlasništvo i posjed Petrović (Fabijan) Franjo sa dijelom 1/1,

- k.p. 178/2, zv. "Plateš", oranica/njiva 4. klase u površini od 1364 m2, k.o. Mošunj, upisana u p.l. 585 na ime Petrović (Fabijana) Franjo sa dijelom 1/1, po starom premjeru nosi oznaku k.č. 230/19, upisana u zk.ul. 333 k.o. Mošunj Mali kao suvlasništvo Gudelj (Jozo) Kata iz V. Mošunj sa 1/9 dijela i drugih suvlasnika utvrđenih prvostepenim rješenjem iz tačke 1. dispozitiva, a stvarno vlasništvo i posjed Petrović (Fabijan) Franjo sa dijelom 1/1.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-459-1/2022
26.maja/svibnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.