40. РЈЕШЕЊЕ о именовању Координационог тијела за праћење имплементације Правилника о управљању амбалажом и амбалажним отпадом

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Уредбе о начину оснивања и утврђивању висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15) и Одлуке о оснивању Координационог тијела за праћење имплементације Правилника о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Службене новине Федерације БиХ", број 45/13), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 309. сједници, одржаној 24.03.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИЈЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРАВИЛНИКА О УПРАВЉАЊУ АМБАЛАЖОМ И АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ


I


Именује се Координационо тијело за праћење имплементације Правилника о управљању амбалажом и амбалажним отпадом (у наставку текста Координационо тијело) у саставу:

1. Емина Церо, предсједавајућа - Фонд за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине,

2. Ејуб Салкић, члан - Федерална управа за инспекцијске послове,

3. Јасмин Османовић, члан - "Еко живот" д.о.о. Тузла, овлаштени оператер Система управљања амбалажом и амбалажним отпадом,

4. Амела Хрбат, члан - "Екопак" д.о.о. Сарајево, овлаштени оператер Система управљања амбалажом и амбалажним отпадом,

5. Мирсад Ибровић, члан - Федерално министарство околиша и туризма.

II


Чланови Координационог тијела именују се на период од четири године.

III


За рад и ангажовање на наведеним пословима чланови Координационог тијела имају право на новчану накнаду коју ће осигурати Фонд за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине.

IV


Даном ступања на снагу овога рјешења, престаје да важи Рјешење о именовању Координационог тијела за праћење имплементације Правилника о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 7/18 и 82/19).

V


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 395/2022
24. марта 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.