98. РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 24. став (6) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 66/13, 94/15, 54/19 и 1/22), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 327. сједници, одржаној 04.08.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


У Регулаторну комисију за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине, на мандатни период од пет година, Влада Федерације Босне и Херцеговине предлаже слиједеће кандидате, и то:

1. Санелу Покрајчић, из реда хрватског народа,

2. Сенада Агановића, из реда бошњачког народа и

3. Венсана Пушоњића, из реда српског народа.

II


На приједлог чланова Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине из тачке I. овог рјешења, прије упућивања Парламенту Федерације Босне и Херцеговине на именовање, претходну сагласност дају предсједник и потпредсједници Федерације Босне и Херцеговине.

III


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1189/2022
04. августа 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.