77. РЈЕШЕЊЕ број 03-27-646/2022

Овај акт није унешен на српском језику.

Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom Zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općina Kiseljak putem Općinskog javnog pravobranilaštva, broj UP 19/22 od 19.05.2022. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-27-173/22-7 od 05.05.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 316. sjednici, održanoj 26.05.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-27-173/22-7 od 05.05.2022. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parcelama označenim kao:

- k.č. br. 578/3, zv. "Barenjci", oranica njiva 5. klase, površine 2221 m2, upisana u zk. ul. br. 153 k.o. Kuliješ, na kojoj je kao zemljišnoknjižni vlasnik i posjednik upisan Bilić (Ivo) Fabijan sa dijelom 1/1,

- k.č.br. 578/1, zv. "Barenjci", oranica njiva 5. klase, površine 1440 m2, upisana u zk. ul. br. 153 k.o. Kuliješ, na kojoj je kao zemljišnoknjižni vlasnik i posjednik upisan Bilić (Ivo) Fabijan sa dijelom 1/1, a obje parcele stvarno vlasništvo Bilić (Ivo) Fabijan sa dijelom 1/1.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-646/2022
26. maja/svibnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.