28.РЈЕШЕЊЕ број 03-27-1379/2021

Овај акт није унешен на српском језику.

Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Grad Zenica putem Gradskog Pravobranilaštva Zenica, broj: U-19/19 od 30.11.2021. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj: 04-27-2212/21-1 od 01.09.2021. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 302. sjednici, održanoj 10.02.2022. godine, donosi


RJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, broj: 04-27-2212/21-1 od 01.09.2021. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, i to na parcelama označenim kao:

- k.č.n.p. br. 389/12 zv. "Okućnica", u naravi voćnjak 3. klase, površine 210 m2, upisana u p.l. 874 k.o. Perin Han, kojoj po starom premjeru odgovara k.č.s.p. br. 389/12, istog naziva, kulture, klase i površine, upisana u zk.ul. br. 417 k.o. Perin Han, u vlasništvu i posjedu Save (Nikole) Zekanovića sa 1/1 dijela,

- k.č.n.p. br. 389/14 zv. "Okućnica", u naravi voćnjak 3. klase, površine 5 m2, upisana u p.l. 874 k.o. Perin Han, kojoj po starom premjeru odgovara k.č.s.p.br. 389/14, istog naziva, kulture, klase i površine, upisana u zk.ul. br. 417 k.o. Perin Han, u vlasništvu i posjedu Save (Nikole) Zekanovića sa 1/1 dijela,

- k.č.n.p. br. 389/15 zv. "Okućnica", u naravi voćnjak 3. klase, površine 189 m2, upisana u p.l. 874 k.o. Perin Han, kojoj po starom premjeru odgovara k.č.s.p. br. 389/15, istog naziva, kulture, klase i površine, upisana u zk.ul.br. 417 k.o. Perin Han, u vlasništvu i posjedu Save (Nikole) Zekanovića sa 1/1 dijela,

- k.č.n.p. br. 387/4 zv. "Kamenjar", u naravi voćnjak 2. klase, površine 292 m2, upisana u p.l. 874 k.o. Perin Han, kojoj po starom premjeru odgovara k.č.s.p. br. 387/4, istog naziva, kulture, klase i površine, upisana u zk.ul.br. 1760 k.o. Perin Han, zemljišnoknjižno vlasništvo Dragoslava (Vase) Zekanovića sa 1/1 dijela, a stvarno vlasništvo posjed Save (Nikole) Zekanovića sa 1/1 dijela,

- k.č.n.p. br. 378/3 zv. "Kamenjača", u naravi voćnjak 3. klase, površine 457 m2 i voćnjak 2. klase površine 370 m2 (ukupno 827 m2) , upisana u p.l. 874 k.o. Perin Han, kojoj po starom premjeru odgovara k.č.s.p.br. 378/3, istog naziva, kulture, klase i površine, upisana u zk.ul.br. 2502 k.o. Perin Han, u vlasništvu i posjedu Save (Nikole) Zekanovića sa 1/1 dijela,

- k.č.n.p. br. 386/4 zv. "Kamenjar", u naravi voćnjak 2. klase, površine 343 m2, upisana u p.l. 874 k.o. Perin Han, kojoj po starom premjeru odgovara k.č.s.p. br. 386/4, istog naziva, kulture, klase i površine, upisana u zk.ul. br. 1427 k.o. Perin Han, u vlasništvu i posjedu Save (Nikole) Zekanovića sa 1/1 dijela,

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-27-1379/2021
10. februara/veljače 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.