74. РЈЕШЕЊЕ о измјени и допунама рјешења о именовању Радне групе за припрему пројектног задатка, координацију и праћење реализације Пројекта реконструкције/санације/адаптације дијела зграде

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 316. сједници, одржаној 26.05.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА, КООРДИНАЦИЈУ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ/САНАЦИЈЕ/АДАПТАЦИЈЕ ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У САРАЈЕВУ, ХАМДИЈЕ ЋЕМЕРЛИЋА 2 - ДИО I СПРАТА, РАДИ ПРЕНАМЈЕНЕ ПРОСТОРА ПОТРЕБАМА ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


I


У Рјешењу о именовању Радне групе за припрему пројектног задатка, координацију и праћење реализације Пројекта реконструкције/санације/адаптације дијела зграде Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сарајеву, Хамдије Ћемерлића 2 - дио I спрата, ради пренамјене простора потребама Владе Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 105/21) у тачки I, став (1) подтачка 3. брише се.

Досадашње подтачке 4.,5.,6.,7. и 8. постају подтачке 3., 4., 5., 6. и 7.

У ставу (2), у другом реду, иза ријечи: "вршит ће" додају се ријечи: "Берина Филиповић-Куленовић,".

II


У тачки III иза става (1) додаје се став (2) који гласи:

"Накнада осталим члановима Радне групе и лицу које обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Радне групе из тачке I овог рјешења, исплаћиват ће се у складу са одредбама Уредбе о начину оснивања и утврђивања висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15)."

III


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 778/2022
26. маја 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.