69. РЈЕШЕЊЕ о именовању Стручне комисије за избор реализатора програма стручног усавршавања

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, и 8/06), а вези са чланом 5. став (1) Уредбе о стицању статуса реализатора програма стручног усавршавања, ("Службене новине Федерације БиХ", број 97/21), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 315. сједници, одржаној 19.05.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР РЕАЛИЗАТОРА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА


I


Овим рјешењем именују се чланови и замјеници чланова Стручне комисије за избор реализатора програма стручног усавршавања (у даљем тексту: Стручна комисија) у сљедећем саставу:

1. Др сц. АИДА СОКО, члан - Уред Премијера Федерације Босне и Херцеговине;

2. Мр сц. НЕВЕН АКШАМИЈА, члан - Агенција за државну службу Босне и

Херцеговине;

3. ЖЕЉКО СИЛАЂИ, дипл. иур., члан - Уред Владе Федерације Босне и

Херцеговине за законодавство и ускпађеност са прописима Европске уније;

4. Др сц. СЕЛМА ЏИХАНОВИЋ ГРАТЗ, члан - Министарство правде Босне и

Херцеговине.

II
Стручну комисију у име Агенције за државну службу Федерације Босне и Херцеговине предтавља:

За секретара Стручне комисије именује се ВЕЛИДА МЕДАНОВИЋ.

III


Задатак Стручне комисије јесте да изврши анализу и ревидирање запримљених пријава по завршеној првој фази поступка, те да учествује у другој фази поступка током којег ће се извршити вредновање методологије израде програма стручног усавршавања и симулације одбране теме у форми интервјуа.

IV


Стручна комисија је дужна сачинити извјештај о раду након завршеног посла из тачке III и предложити Листу реализатора програма стручног усавршавања директору Агенције.

V


За учешће у раду члановима и секретару Стручне комисије припада накнада у складу са Уредбом о начину оснивања и утврђивања висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15).

Средства за исплату осигуравају се из средстава која су Буџетом Федерације Босне и Херцеговине додијељена Агенцији за државну службу Федерације Босне и Херцеговине.

VI


Рок за реализицију дужности из тачке IV је 30 дана од дана ступања на снагу овог рјешења.

VII


Ова рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 720/2022
19. маја 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.