37. РЈЕШЕЊЕ о привременом именовању члана Одбора државне службе за жалбе

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 308. сједници, одржаној 17.03.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ПРИВРЕМЕНОМ ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЖАЛБЕ


I


Берина Твртковић, привремено се именује за члана Одбора државне службе за жалбе на период до највише три мјесеца, односно до окончања конкурсне процедуре у складу са Законом о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 и 9/17 - Пресуда Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, број У-13/16), почев од 24.03.2022. године.

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 346/2022
17. марта 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.