39. РЈЕШЕЊЕ о коначној годишњој оцјени рада замјеника директора Федералне управе полиције за 2021. годину

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 57. став (4) Закона о унутрашњим пословима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 81/14), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 308. сједници, одржаној 17.03.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О КОНАЧНОЈ ГОДИШЊОЈ ОЦЈЕНИ РАДА ЗАМЈЕНИКА ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛНЕ УПРАВЕ ПОЛИЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Енсад Корман, замјеник директора Федералне управе полиције који обавља дужност директора Федералне управе полиције, оцјењује се коначном годишњом оцјеном рада "задовољава" за 2021. годину.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 355/2022
17. марта 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.